Drejtori I Agjencionit për rini dhe sport Naumçe Mojsovski realizoi takim me Përfaqësuesen e
UNICEF Patricija DiXhovani, në të cilën ishte rishikuar mundësia për bashkëpunim të
përbashkët për pjesën e të rinjve, pjesëmarrjen rinore dhe politikat e të rinjve.
Drejtori I ARS, Naumçe Mojsovski e theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të përbashkët në pjesën
e qendrave lokale për të rinj, këshillat rinore, përfaqësimin gjinorë, si dhe Ligjin për punë për të
rinj. Përfaqësuesja e konfirmoi rëndësinë dhe vullnetin për bashkëpunim në mes dy agjencioneve
me qëllim të përforcimit të të rinjve dhe statusin e tyre në shoqëri.