Shpërblime shtetërore

Bursa ,,Shpresa sportive,,

Duke u kujdesur për zhvillimin dhe popullarizimin e sporteve, Qeveria e Republikës së Maqedonisë përpiqet t’i afrohet standardeve moderne botërore për promovimin e sporteve në vend.

Sporti si nevojë e çdo shteti ka një vend dominues në interesat e vendeve dhe ka një ndikim të madh në jetën e përditshme të të rinjve, veçanërisht drejt drejtimit dhe zhvillimit të duhur të të rinjve, zhvillimit psiko-fizik, mbrojtjes së tyre nga varësia, prostitucioni, krimi dhe fenomene të tjera socio-patologjike.

Bursa kategori ndërkombëtare

Agjencia për Rini dhe Sport në përputhje me nenin 50 të Ligjit për Sportin (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 dhe 64/12), kryen verifikimin e sportistëve të kategorisë ndërkombëtare.

Sportistët seniorë, shtetas të Republikës së Maqedonisë, bazuar në rezultatet e arritura në një periudhë të caktuar kohore, fitojnë kategorinë sportive: sportist i Kategorisë ndërkombëtare.

Bursa kategoria botërore

Agjencia për Rini dhe Sport në përputhje me nenin 50 të Ligjit për Sportin (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 dhe 64/12), kryen verifikimin e sportistëve të klasit botëror.

Sportistët seniorë, shtetas të Republikës së Maqedonisë, bazuar në rezultatet e arritura në një periudhë të caktuar kohore, fitojnë kategorinë sportive: sportist i kategorisë botërore.

Mirënjohja kombëtare sportive

Mirënjohja Kombëtare Sportive, e quajtur gjerësisht Pensioni sportiv, është titulli më i lartë sportiv i një sportisti që ka arritur rezultate sportive, si më poshtë: për fitimin e medaljeve të arta, argjendi dhe bronzi, pra për fitimin e vendit të parë, të dytë dhe të tretë në Lojërat Olimpike ,

Çmimi shtetëror "8 Shtatori"

Çmimi shtetëror “8 Shtatori” vlerëson sportistë, trajnerë dhe punëtorë sportivë për arritjet në fushën e sporteve.

Për një vit mund të jepen deri në pesë çmime, njëra prej të cilave është çmim i arritjeve gjatë gjithë jetës për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmimin dhe promovimin e Republikës së Maqedonisë në arenën ndërkombëtare.