REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

AGJENCIA E ADMINISTRATËS

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 215/21) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.  27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletparaqitjes për punësim, si dhe të formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 760/2021

     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Agjencinë e të Rinjve dhe Sportit për vendet e punës në vijim:

UPR0101V01000 Këshilltar për kontabilitet dhe punë financiare dhe buxhetore, Njësia për planifikim buxhetor, kontabilitet dhe pagesa, Sektori për çështje juridike dhe financa1 realizues(ë)

Kushtet e përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
  • Ta njohë mirë gjuhën maqedonase,
  • Të jetë i moshës madhore,
  • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,
  • Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushtet e posaçme:

–   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, Shkenca Ekonomike

–   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion

    Kompetencat e përgjithshme:

 –   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij

 –   mësim dhe zhvillim

 –   komunikim

 –   arritje të rezultateve

 –   puna me të tjerë/puna ekipore

 –   ndërgjegjësim strategjik

 –   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe

 –   menaxhim financiar

              Kompetenca të posaçme:

 –   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

 –   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)

Orari i punës :

 • Ditët e punës e hënë-e premte
 • Orët javore të punës 40
 • Orari ditor i punës 08:30 – 16:30

    Rroga neto: 26.277,00 denarë

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2021 janë të parapara: Maqedonas(e) 1.

Kushtet e lartëpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës.

Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë.

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë.

Kandidatëve u kërkohet fletparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ.

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.

Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai inçizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.

Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

AGJENCIA E ADMINISTRATËS

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 215/21) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.  27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletparaqitjes për punësim, si dhe të formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 761/2021

     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Agjencinë e të Rinjve dhe Sportit për vendet e punës në vijim:

UPR0101B04001 Udhëheqës i njësisë për revizion të brendshëm1 realizues(ë)

Kushtet e përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
  • Ta njohë mirë gjuhën maqedonase,
  • Të jetë i moshës madhore,
  • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,
  • Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Kushtet e posaçme:

–   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1, Shkencat Ekonomike

–   më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 1 (një) vit në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 6 (gjashtë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 2 (dy) vjet në vend pune udhëheqës në sektorin privat

    Kompetencat e përgjithshme:

 –   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij

 –   mësim dhe zhvillim

 –   komunikim

 –   arritje të rezultateve

 –   punë me të tjerë/punë ekipore

 –   ndërgjegjësim strategjik

 –   orientim kah palët/palët e interesuara

 –   udhëheqje; dhe

 –   menaxhim financiar

              Kompetenca të posaçme:

 –   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

 –   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative

 –   njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)

Orari i punës :

 • Ditët e punës e hënë-e premte
 • Orët javore të punës 40
 • Orari ditor i punës 08:30 – 16:30

    Rroga neto: 29.714,00 denarë

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2021 janë të parapara: Shqiptar(e) 1.

Kushtet e lartëpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës.

Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë.

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë.

Kandidatëve u kërkohet fletparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ.

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.

Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai inçizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.

Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
AGJENCIA E ADMINISTRATËS
Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 215/21) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës për punësim të
nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g
të Ligjit të punësuarve në sektorin publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14,
199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit
të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletparaqitjes për punësim, si dhe të formës,
përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë
punësimit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/15), Agjencia e
Administratës publikon
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 764/2021
për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Agjencinë e të Rinjve dhe Sportit për
vendet e punës në vijim:

 1. UPR0101B02000 Udhëheqës i sektorit për investime kapitale dhe
  objekte për sport
  1 realizues(ë)
  Kushtet e përgjithshme: – Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, – Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, – Të jetë i moshës madhore, – Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, – Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë
  ose detyrës.
  Kushtet e posaçme:
 • niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas
  ECTS ose të kryer shkallën VII/1, Arkitekturë, Urbanizëm dhe planifikim, Ndërtimtari dhe ekonomia e
  ujërave, Shkencat Ekonomike
 • më së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 2 (dy) vjet udhëheqës në vend
  pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 8 (tetë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së
  paku 3 (tre) vjet në vend pune udhëheqës në sektorin privat Kompetencat e përgjithshme:
 • zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij – mësim dhe zhvillim
 • komunikim
 • arritje të rezultateve
 • punë me të tjerë/punë ekipore
 • ndërgjegjësim strategjik
 • orientim kah palët/palët e interesuara
 • udhëheqje; dhe
 • menaxhim financiar
  Kompetenca të posaçme:
 • njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë
 • çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative
 • njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)
  Orari i punës : – Ditët e punës e hënë-e premte
 • Orët javore të punës 40
 • Orari ditor i punës 08:30 – 16:30
  Rroga neto: 37.646,00 denarë
  VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2021 janë të
  parapara: Maqedonas(e) 1.
  Kushtet e lartëpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në
  formë elektronike nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së
  Administratës.
  Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit
  për aplikim, shpallja do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë.
  Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë.
  Kandidatëve u kërkohet fletparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të
  sakta. Kandidatët e paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të
  informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të
  nëpunësit administrativ.
  Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes
  së publikuar.
  Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo
  më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai inçizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e
  internetit të Agjencisë së administratës.
  Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh
  pas mbarimit të fazës së 2 – të.