Sektori për sport

Dr. Sc. Ognen Stojanovski

tel. 02 / 3211818

Sporti dhe rinia si nevojë e çdo vendi kanë një vend dominues në interesat e shteteve dhe kanë një ndikim të madh në jetën e përditshme të qytetarëve.

Në veprimtarinë sportive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, janë aktive më shumë se 1.500 klube sportive, të bashkuara në 46 sindikata kombëtare sportive, me një përfshirje të madhe të të rinjve dhe qytetarëve me aktivitete sportive dhe sportive-rekreative. Një sistem i degëzuar dhe racional i garave realizohet në të gjitha asociacionet kombëtare të sporteve, me një numër të madh pjesëmarrësish, trajnerë, arbitra, mjekë sportivë dhe punëtorë sportivë. 

Për më tepër, rezultate të rëndësishme sportive janë duke u arritur në skenën ndërkombëtare, dhe paralelisht me këtë është bashkëpunimi ndërkombëtar sportiv i asociacioneve sportive kombëtare dhe klubeve të tyre. Sportistët nga Republika e Maqedonisë së Veriut janë pjesëmarrës dhe krijues të rezultateve të larta sportive në Lojërat Ballkanike, Kampionatet Evropiane dhe Botërore dhe Lojërat Olimpike.

Qëllimi ynë është të ndihmojmë dhe të marrim pjesë në zhvillimin e sporteve, në të gjitha segmentet e tij, si në drejtim sasior, me një numër të madh të fëmijëve, të rinjve dhe qytetarëve, ashtu edhe arritjen e rezultateve të larta sportive në garat më të mëdha botërore dhe evropiane.

1) Sektori i Sportit në fushën e tij të punës përfshin aktivitetet dhe punët e mëposhtme:

1. monitoron, studion dhe përpunon çështje që lidhen me sistemin dhe organizimin e sporteve dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e sporteve dhe propozon masa për promovimin dhe zhvillimin e tyre;

2. monitoron situatën në shoqata, asociacione dhe subjekte të tjera që kryejnë veprimtari sportive;

3. monitoron gjendjen e stafit profesional në asociacionet sportive dhe propozon masa për përmirësimin e tyre;

4. monitoron rrjetin e asociacioneve në fushën e sporteve dhe sistemin e garave dhe propozon masa për promovimin, zhvillimin dhe trajnimin profesional;

5. ndjek programet speciale sportive me studentët e talentuar;

6. monitoron aktivitetet sportive të studentëve dhe qytetarëve;

7. përgatit Program për zhvillimin e sporteve në Republikën e Maqedonisë;

8. monitoron realizimin e ngjarjeve dhe manifestimeve sportive ndërkombëtare;

9. propozon, planifikon dhe inkurajon bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e sporteve;

10. monitoron aktivitetet e Këshillit të Evropës në fushën e zhvillimit të sportit dhe ndërmerr masa për zbatimin e konventave dhe dokumenteve të tjera ndërkombëtare në fushën e sportit të pranuara nga Republika e Maqedonisë;

11. propozon dhe përgatit matës dhe kritere për fitimin e statusit, gradës, të drejtave dhe detyrimeve të sportistëve kryesorë amatorë;

12. propozon dhe përgatit standarde për kontrollin shëndetësor të pjesëmarrësve në aktivitetet sportive dhe rekreative;

13. propozon dhe përgatit matës dhe kritere për financimin e veprimtarisë, sporteve të fëmijëve, të rinjve dhe veprimtarisë sportive-rekreative të qytetarëve dhe sportit të lartë dhe monitoron zbatimin e tyre;

14. planifikon programet e nevojshme për realizimin e veprimtarisë;

15. propozon dhe përgatit programe për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e sporteve dhe monitoron zbatimin e tyre;

16. jep mendim mbi programet për bashkëpunim ndërkombëtar të përgatitura dhe propozuara nga organe dhe institucione të tjera;

17. monitoron aktivitetet e asociacioneve sportive në lëmin e sporteve të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë dhe banojnë jashtë vendit;

18. propozon dhe përgatit dokumente për bashkëpunim dypalësh dhe shumëpalësh në fushën e sporteve dhe monitoron zbatimin e tyre;

19. kryen veprimtaritë profesionale dhe administrative-teknike të Këshillit për Sport;

20. monitoron dhe mbështet veprimtarinë botuese në lëmin e sporteve;

21. përgatit analiza, elaborate, analiza, informacione, raporte dhe materiale të tjera në lëmin e sporteve; dhe

22. mbledh raporte.

(2) Departamenti i Sporteve Kombëtare, si njësi organizative brenda Sektorit të Sporteve, në fushën e veprimit përfshin aktivitetet dhe punët e mëposhtme:

1. monitoron, studion dhe përpunon çështje që kanë të bëjnë me sistemin dhe organizimin e sporteve në nivelin kombëtar në Republikën e Maqedonisë;

2. kujdeset për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjera në fushën e sporteve në nivel kombëtar në Republikën e Maqedonisë;

3. monitoron rrjetin e shoqatave në fushën e sporteve dhe sistemin e garave dhe propozon masa për promovimin, zhvillimin dhe trajnimin profesional;

4. ndjek programe të veçanta sportive me studentë të talentuar;

5. monitoron aktivitetet sportive të studentëve dhe qytetarëve;

6. merr pjesë në përgatitjen e Programit për zhvillimin e sporteve në Republikën e Maqedonisë;

7. propozon dhe përgatit matës dhe kritere për marrjen e statusit, gradës, të drejtave dhe detyrimeve të sportistëve kryesorë amatorë;

8. propozon dhe përgatit standarde për kontrollin shëndetësor të pjesëmarrësve në aktivitetet sportive dhe rekreative;

9. propozon dhe përgatit matës dhe kritere për financimin e veprimtarisë, sportit të fëmijëve, rinisë dhe veprimtarisë sportive-rekreative të qytetarëve dhe sporteve kryesore dhe monitoron zbatimin e tyre;

10. planifikon programet e nevojshme për realizimin e veprimtarisë;

11. monitoron dhe mbështet veprimtarinë botuese në lëmin e sporteve;

12. përgatit analiza, shtjellime, rishikime, informacione, raporte dhe materiale të tjera në fushën e sporteve; dhe

13. mbledh raporte.

(3) Departamenti për Sport ndërkombëtar dhe bashkëpunim ndërkombëtar,

1. monitoron, studion dhe përpunon çështje që lidhen me bashkëpunimin ndërkombëtar në lëmin e sporteve dhe propozon masa për promovimin dhe zhvillimin e tyre;

2. kujdeset për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjera në lëmin e sporteve në nivel kombëtar në Republikën e Maqedonisë;

3. merr pjesë në përgatitjen e Programit për zhvillimin e sporteve në Republikën e Maqedonisë;

4. propozon, planifikon dhe inkurajon bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e sporteve;

5. monitoron aktivitetet e Këshillit të Evropës në fushën e zhvillimit të sportit dhe ndërmerr masa për zbatimin e konventave dhe dokumenteve të tjera ndërkombëtare në fushën e sportit të pranuara nga Republika e Maqedonisë;

6. monitoron realizimin e ngjarjeve dhe manifestimeve sportive ndërkombëtare që janë mbajtur në familje ose në të cilat marrin pjesë përfaqësues nga vendi;

7. propozon dhe përgatit programe për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e sporteve dhe monitoron zbatimin e tyre;

8. jep mendim mbi programet për bashkëpunim ndërkombëtar të përgatitura dhe propozuara nga organe dhe institucione të tjera;

9. monitoron aktivitetet e shoqatave sportive në fushën e sporteve të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë dhe banojnë jashtë vendit;

10. propozon dhe përgatit dokumente për bashkëpunim dypalësh dhe shumëpalësh në fushën e sporteve dhe monitoron zbatimin e tyre;

11. përgatit analiza, elaborate, rishikime, informacione, raporte dhe materiale të tjera në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar në sport; dhe

12. mbledh raporte.

(4) Departamenti për Mbikëqyrje Inspektuese në Sport, si njësi organizative brenda Sektorit të Sporteve, në  veprimtarinë e punës përfshin aktivitetet dhe punët e mëposhtme:

1. kryen mbikëqyrje inspektuese mbi funksionimin e klubeve sportive në Republikën e Maqedonisë;

2. kryen mbikëqyrje inspektuese mbi funksionimin e Federatave Kombëtare të Sporteve dhe shoqatave të tjera sportive në Republikën e Maqedonisë;

3. kryen mbikëqyrje inspektuese mbi punën e subjekteve të tjera që kryejnë veprimtari sportive si dhe punëtorëve profesional të sporteve në Republikën e Maqedonisë;

4. monitoron situatën në klubet sportive, federatat kombëtare të sporteve, shoqata të tjera sportive dhe subjekte të tjera që kryejnë veprimtari sportive;

5. mbikëqyr përmbushjen e kushteve për kryerjen e veprimtarisë sportive;

6. përgatit analiza, shtjellime, rishikime, informacione, raporte dhe materiale të tjera; dhe

7. mbledh raporte.

(6) Njësia për Regjistrimin e subjekteve që kryejnë veprimtari sportive, si njësi organizative brenda sektorit të sporteve, në veprimtarinë e punës përfshin aktivitetet dhe punët e mëposhtme:

1. mbledh kërkesa për lëshimin e vendimeve për përfundimin e veprimtarisë;

2. në bashkëpunim me Departamentin e Mbikëqyrjes Inspektuese në sport, shqyrton bazueshmërinë e një kërkese të veçantë për lëshimin e një vendimi për veprimtarinë sportive;

3. përgatit dhe i propozon Drejtorit të Agjencisë për Rini dhe Sport, për nxjerrjen e vendimeve për kryerjen e veprimtarisë sportive;

4. mban një regjistër të subjekteve që kryejnë veprimtari sportive në Republikën e Maqedonisë;

5. përgatit analiza, shtjellime, rishikime, informacione, raporte dhe materiale të tjera; dhe

6. mbledh raporte.

(7) Organizimi, mënyra e punës, si dhe forma dhe përmbajtja e akteve të përgatitura dhe të miratuara nga Departamenti i Regjistrimit të subjekteve që kryejnë veprimtari sportive, me një Rregullore të veçantë përcaktohet nga Drejtori i Agjencisë për Rini dhe Sport.