Sektori për rini

Gordana Cekova

tel.02 / 3 126 270

e-mail: gordana@ams.gov.mk

Sektori i të rinjve kryen aktivitete në lidhje me sferat e interesit dhe nevojave të popullatës së re në vend dhe njohjen e rolit të të rinjve në zhvillimin e Republikës së Maqedonisë, si një forcë shtytëse pozitive dhe promovuese e vlerave të reja të shoqërisë dhe shtetit, duke iu përmbajtur Strategjisë Kombëtare e cila përcakton përparësitë e mëposhtme për veprimin e institucioneve shtetërore dhe shoqatat qytetarëve të të rinjve:

 • zhvillimi shoqëror dhe integrimi shoqëror i të rinjve përmes arsimit cilësor zyrtar dhe joformal;
 • zhvillimi ekonomik i të rinjve përmes sipërmarrjes së të rinjve;
 • përmirësimi i cilësisë së jetës së të rinjve;
 • pjesëmarrja aktive e të rinjve në jetën publike dhe proceset e vendimmarrjes në nivelin kombëtar dhe lokal.

Sektori i të rinjve kryen detyrat, përgjegjësitë dhe detyrat e tij në të dy departamentet:

 • Departamenti i Politikës dhe Trajnimit të Rinisë
 • Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Funksionet e Sektorit për rini:

 • zhvillimin e një politike aktive arsimore, e cila do t’i përgjigjet nevojave të të rinjve, shoqërisë dhe zhvillimit global social dhe tekniko-teknologjik;
 • promovimin e mundësive të barabarta për arsim dhe njohje kulturore të të rinjve me qëllim që të inkurajojnë zhvillimin dhe zhvillimin e tyre personal në komunitet;
 • njohja, mbështetja dhe zhvillimi i arsimit joformal dhe ofruesve të tij;
 • vendosja e një ekuilibri dhe bashkëpunimi midis arsimit dhe aftësimit me tregun e punës (furnizimi dhe kërkesa) dhe zhvillimi i teknologjive të reja;
 • integrimi i të rinjve në procesin e punës, pavarësisht nga sfondi socio-kulturor;
 • vendosja e partneriteteve midis organeve shtetërore dhe sektorit privat në fushën e punësimit të të rinjve;
 • ngritja e nivelit të cilësisë së jetës së të rinjve duke përdorur kohën e tyre të lirë në veprimtari të dobishme dhe socio-arsimore dhe formimin e tyre si qytetarë të përgjegjshëm dhe aktivë;
 • nxitjen e vetëdijes së të rinjve për vlerat familjare dhe kujdesin dhe solidaritetin në komunitet dhe shoqëri;
 • shpërndarja dhe qasja në informacion dhe arsimim i të rinjve me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të tyre;
 • qasje e koordinuar ndaj shtetit dhe sektorit të OJQ-ve për mbrojtjen e të rinjve dhe promovimin e mënyrave të shëndetshme të jetesës.

План за работа 2018 – Сектор млади


Акционен план


Младинските трендови во Република Македонија


Иницијатива за признавање и професионализација на младинската работа (Саем за младинска работа 13-15 јуни 2013)


Европска повелба за млади


Финансиски план 2018 – Сектор млади


Oдлука за доделување на финансиски средства за поддршка на проекти од областа на младите


Годишен финансиски план на сектор млади – АМС за 2019 година


Годишен извештај на сектор млади за 2018 година


Годишен финансиски план за 2016


Истражување-младинските трендови во Македонија


Извештај за 2017 – Сектор млади


Проект пороци кај младата популација


Извештај сектор млади за 2016


Извештај за работа 2015


Извештај за проекти


Компаративна анализа на регулатива за млади


Матрица за следење на имплементацијата на проекти


Национална стратегија за млади


Охридски процес – декларација за младите и нивно вклучување во одлучувачките процеси


Организации во иницијативата за младинска работа


План за работа 2016


План за работа за сектор млади за 2017


План за работа на сектор млади – АМС за 2019 година


Извештај за работа 2014


План за работа 2015