Sektori për investime kapitale

Udhëheqës sektori

Gjorgjija Simonovski

tel. 02/3 296 006

e-mail: goko@ams.gov.mk

Sektori për Investime Kapitale në fushën e sportit dhe rinisë në veprimtarinë e saj përfshin aktivitetet dhe punët e mëposhtme:

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për planifikimin dhe ekzekutimin e investimeve kapitale në fushën e sporteve;

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për planifikimin dhe ekzekutimin e investimeve kapitale në fushën e rinisë;

– Koordinon dhe zbaton aktivitetet për përgatitjen teknike të punëve në lidhje me investimet kapitale në fushën e sportit dhe rinisë;

– Koordinon dhe zbaton aktivitetet për përgatitjen dhe kontrollin e dokumentacionit të ndërtimit dhe të projektit në lidhje me investimet kapitale në fushën e sporteve dhe të rinjve;

– koordinon dhe zbaton veprimtaritë e korrespondencës dhe veprimtarive arkivore në lidhje me investimet kapitale në fushën e sportit dhe rinisë;

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për hyrje në ndërtim;

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për kontrollin e punëve të ndërtimit të kryera;

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për pranimin teknik të ndërtesave të ndërtuara;

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për koordinimin në terren të ndërtesave;

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për koordinim me një kontraktor dhe një organ mbikëqyrës;

– përgatit analiza, elaborate, rishikime, informacione, raporte dhe materiale të tjera në lidhje me investimet kapitale në fushën e sportit dhe rinisë; dhe

– mbledh raporte.