Sektori për çështje financiare

Udhëheqës i sektorit për koordinimin e buxhetit:

Petar Minoski
telefon: 078453543 
e-mail: petarminoski@gmail.com

 Sektori për çështje financiare në fushëveprimine punëve të saj i përfshin edhe aktivitet vijuese:

1.I koordinon dhe organizon aktivitet nga fusha e punëve financiare-materialetë cilat paraqesin mbështjetje finaciare për realizimin e aktiviteteve të formave të tjera organizative (sektoreve dhe njesive) në Agjencion.

2.Puna financiare-materiale i përfshin aktivitet vijuese: miratimin dhe realizimin e planit financiar në Agjencion, zbatimin e menaxhimit të sistemit financiar dhe kontrollin mbi pranimit, përpunimit, evidentimit dhe monitorimin e dokumentave financiare në përputhje me rregulloret ekzistuese ligjore, kontrollin dhe evidentimin e kontabilitetit të punëve finaciare-materiale,

3.Dhënia e ndihmës profesionale për aktivitetet e lidhura me punën financiare-materiale,

4.Përpunimi i planit për prokurimet publike të mallrav, shërbimet, punët dhe aktivitetet në pjesën e realizimit të prokurimeve publike të cilat kryhen në paktueshmëri me Ligjin për prokurimet publike.

(1)Sekcioni për koordinimin buxhetor, në fushëveprimin e punëve i përfshin punët dhe aktivitet vijuese:

1.parashtron procedurë të punëve për sekcionin dhe pas miratimin të tyre përkujdeset për zbatimin e të njetave,

2.përgatit plan të lëndës për punët e sekcionit,

3.parashtron plan finaciar për punët e sekcionit,

4.pergatit plan për pajisjen materialo-tejkine të sekcionit,

5. e ndjek regulativën ligjore për këtë fushë,

6.parashton program për formimin profesional të të punësuarve në sekcion,

7.kryen përgatitjen, ndryshimin dhe plotësimin e buxhetit të ARS,

8.e ndjek zbatimin e buxhetit dhe pergatit informata dhe raporte për zbatimin e tij,

9.përpunon plane financiare vjetore, tremujore, dhe mujore për buxhetin e Agjencionit,

10.përpunon plan për vendosjen e menaxhimit të financave dhe kontrollit, 

11.përgatit njofim për detyrimet e pa shlyera, themelon/shfuqizon ex/ante proceset nga fusha e kontrollit financiar me kryerjen e vlerësimit të rrezikut dhe azhurimit të procedurave për proceset e punëve nga fusha e menaxhimit të finasave dhe kontrollit,

12.kryen përgatitje të raporteve për realizimin e programeve, projekteve dhe kontratave,

13.kryen pergatitje të raporteve për aktivitetet e themelimit dhe zhvillimit të menaxhimit finaciar dhe kontrollit,

14.përgatit Raport financiar vjetorë për kontrollin e brendshëm financiar.

(2)Sekcioni për kontrollin e buxhetit

1.kryen kontroll të materialit financiar punues,

2.parashtron procedura punuese për sekcionin dhe pas oficializimit të tyre përkujdeset për zbatimin e të njejtave,

3.përgatit plan të lëndës për punën e sekcionit,

4.parashtron plan financiar për punën e sekcionit,

5.përgatit plan për pajisjet materiale-teknike të sekcionit,

6.parashton program për formimin profesional të të punësuarve në sekcion,

7.përpunon procesverbale dhe raporte për kontrollet e kryera,

8.kryen vlerësimin e rrezikut të proceseve të menaxhimit finaciar dhe kontrollit,

9.kryen ex ante kontroll të buxhetit të përgjithshëm për dokumentacionin para se të bëhet pagesa,

10.përgatit informacione dhe raporte për lëvizjen e pagave për të punësuarit në Agjencion.

11.kryen kontrollon e dokumentacionit të pagesës për pagesat në të holla dhe kryen pagesa në para të gatshme me denarë dhe valutat e huaja.

(3)Sekcioni për kontabilitet dhe pagesa

1.kryen punë nga lëmia e evidencës së kontabilitetit, shumën e paguar,

2.kryen pagesat në para të gatshme dhe llogaritjen e pagës dhe e ndjek rregullativën ligjore ngaa kjo fushë, 

3.përgatit plan të lëndës për punën e sekcionit,

4.parashtron plan finaciarë për punën e sekcionit,

5.përgatit plan për pajisjet materiale-teknike të sekcionit,

6.parashton program për formimin profesional të të punësuarve në sekcion,

7.kryen evidencë kontabiliteti për zbatimin e planit buxhetor/financial.

8.kryen kontroll ex ante të besueshme të dokumentacionit të përgjithshëm të kontabilitetit,

9.kryen evidencë kontabiliteti të detyrave të arritura,

10.përpilon dokumentacionin e pagesave dhe e dorëzon për pagesë,

11.përpilon raport për planifikimin e mjeteve të harxhuara sipas nënprogramit, neneve dhe nën neneve,

12.mban llogari për për mjetet themelore materiale,

13.përgatit llogari përfundimtare vjetore,

14.kryen llogaritje dhe pagesë të pagave të të punësuarve,

15.kryen kontimin dhe faturimin e dokumentacionit kontabilues të përgjithshëm.

(4)Sekcioni për prokurimet publike

1.kryen punë nga prokurimet publike dhe e ndjek rregullativën ligjore nga fusha e prokurimeve publike,

2.e ndjek realizimin e kontratave për prokurime publike,

3.jep instrukcione dhe këshilla te komisioni për prokurime publike,

4.parashtron procedura punuese për sekcionin dhe pas oficializimin të të njejtave është i përgjegjshëm për zbatimin e tyre,

5.përgatit plan të lëmisë për punën e sekcionit,

6.parashtron plan financiar për punën e sekcionit,

7.përgatit plan për pajisjet materiale-teknike të sekcionit,

8.parashton program për formimin profesional të të punësuarve në sekcion,

9.përgatit plan vjetor për prokurimet publike,

10.e ndjek zbatimin e planit për prokurimet publike.