Sektori për burimet njerëzore dhe mbështetjen profesionale të Drejtorit

Udhëheqës sektori 

Mr. Snezhana Sokolova

telefoni i kontaktit: 3119-628

e-mail: snezanasokolova@ams.gov.mk

Sektori për burimet njerëzore dhe mbështetjen profesionale të Drejtorit në fushën e tij të punës përfshin aktivitetet dhe punët e mëposhtme:

1. në bashkëpunim me organet e linjës përgatit propozime për miratimin e ligjeve, drafte dhe propozime të ligjeve dhe rregulloreve të tjera dhe akteve të përgjithshme nga fusha e tij dhe në fushën e sportit dhe rinisë;

2. kujdeset për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjera në fushën e sportit dhe rinisë;

3. jep mendim ekspert për çështjet e rregulluara me ligje, për projektet dhe propozimet e ligjeve dhe rregulloreve të tjera dhe akteve të përgjithshme në lidhje me veprimtarinë e Agjencisë për Rini dhe Sport;

4. përgatit kontratat që shkaktojnë implikime ligjore për Agjencinë për Rini dhe Sport dhe jep propozime dhe mendime mbi to;

5. përgatit analiza, shtjellime, rishikime, informacione, raporte dhe materiale të tjera nën autoritetin e Agjencisë për Rini dhe Sport;

6. Merr pjesë në përgatitjen dhe propozimin e planeve dhe programeve për realizimin e funksionit të Agjencisë për Rini dhe Sport dhe aktivitetet;

7. përgatit programe, plane dhe strategji për promovimin dhe prezantimin e aktiviteteve dhe punës së Agjencisë për Rini dhe Sport;

8. përgatit analiza, shtjellime, rishikime, informacione, raporte dhe materiale të tjera brenda kompetencës së Agjencisë në fushën e marrëdhënieve me publikun dhe qasjen e lirë në informacionin publik dhe përgatit materiale dhe dokumente për konferencat për shtyp të Agjencisë për Rininë dhe Sportet;

9. mirëmban me informacion faqen e internetit të Agjencisë për Rini dhe Sport;

10. në bashkëpunim me organet e linjës përgatit propozime për miratimin e ligjeve, drafte dhe propozime të ligjeve dhe rregulloreve të tjera dhe akteve të përgjithshme brenda fushës së tij;

11. kujdeset për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjera në fushën e marrëdhënieve me publikun dhe qasja e lirë në informacionin publik jep mendimin e ekspertit në lidhje me të njëjtën;

12. mbledh kërkesat për qasje falas në informacionin publik dhe përgatit, mirëmban dhe azhurnon një listë të informacionit publik në Agjencinë për Rini dhe Sport;

13. informon publikun për rregulloret që i referohen kompetencës së Agjencisë për Rini dhe Sport, në lidhje me regjistrin e rregulloreve të botuar në Gazetën Zyrtare;

14. lëshon buletine informative dhe forma të tjera të informacionit;

15. Koordinon dhe zbaton aktivitetet në fushën e punëve të përgjithshme dhe teknike dhe nevojave për Agjencinë për Rini dhe Sport.

16. bashkërendon dhe organizon aktivitetet që përfaqësojnë mbështetje administrative-profesionale për funksionin e Drejtorit,

17. organizon, koordinon dhe zbaton punën në lidhje me realizimin e bashkëpunimit me departamentet në Agjenci, si dhe me organet e tjera të administratës shtetërore, organet punuese të formuara nga organet kompetente; njësitë e vetëqeverisjes lokale, institucionet dhe shërbimet publike, ndërmarrjet publike dhe organizata dhe institucione të tjera;

18. përgatit procesverbale, vendime, vendime, rekomandime, konkluzione dhe dokumente të tjera dhe organizon përgatitjen e analizave, programeve dhe planeve që janë në kompetencën e Drejtorit ose që lindin si detyrë nga takimet dhe takimet dhe është përgjegjës për ruajtjen e tyre dhe trajtimi.

19. bashkon dhe sistemon procedurat e punës, planet lëndore dhe programet e propozuara nga departamentet dhe sektorët, si dhe planet për pajisjen materialo-teknike të departamenteve dhe programet për zhvillimin profesional të punonjësve në to dhe, pas zyrtarizimit të tyre nga drejtori i Agjencisë është përgjegjës për zbatimin e tyre,

20. kryen veprimtari në lidhje me çështje juridike në fushën e ligjeve kombëtare dhe rregulloreve të tjera; rregulloret ndërkombëtare, marrëveshjet dhe aktet e tjera ligjore ndërkombëtare; përgatitja e akteve normative; aktet ligjore për çështje profesionale-administrative, të përgjithshme dhe administrative,

21. propozon një program për zhvillimin profesional të punonjësve në sektor,

22. përgatit drafte dhe propozime të rregulloreve, si dhe dekrete, vendime dhe zgjidhje, informacione që Agjencia i propozon Qeverisë për miratimin e tyre dhe jep mendime ekspertësh për ligjet dhe rregulloret e tjera dhe aktet e përgjithshme kur kërkohet nga Agjencia nga strukturat e autorizuara të qeveria dhe organet e tjera të administratës shtetërore, si dhe shërbime të tjera profesionale të Agjencisë,

23. përgatit akte në fushën e marrëdhënieve të punës dhe ligjit të punës,

24. organizon përfaqësimet e Agjencisë para gjykatave kompetente dhe organeve të tjera (udhëheq dhe përfaqëson në procedurat administrative dhe mosmarrëveshjet administrative dhe përfaqëson organin në procedurat para gjykatave në Republikën e Maqedonisë në bashkëpunim dhe koordinim me Zyrën e Prokurorit Publik) .

25. monitoron dhe regjistron të gjitha aktet nënligjore që janë botuar në Gazetën Zyrtare dhe ofron ndihmë profesionale në përdorimin e tyre;

26. organizon aktivitetet për verifikimin e të gjitha dokumenteve ligjore që përgatiten dhe i dërgohen për nënshkrim Drejtorit dhe garanton vlefshmërinë e tyre ligjore,

27. kryen përpunimin e dokumentacionit të akteve të borxhit: rregullimin, arkivimin, kategorizimin dhe përzgjedhjen dhe përpunimin dhe shkatërrimin e dokumenteve dhe akteve të Agjencisë dhe kujdeset për ruajtjen e duhur të të gjitha vulave dhe të përdorura në departament.

28. kontrollon punën arkivore në Agjencinë për Rini dhe Sport dhe kujdeset për materialin arkivor të Agjencisë për Rini dhe Sport;

29. ofron ndihmë profesionale në punën arkivore dhe në zyrë në sektorët dhe departamentet e Agjencisë.

30. bashkëpunon me Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë; realizon akomodimin, ruajtjen, mbrojtjen dhe sigurinë e materialit dokumentar dhe materialit arkivor, si dhe inventarit të materialit që duhet shkatërruar.

31. monitoron, organizon dhe koordinon zbatimin e detyrimeve kontraktuale të agjencive dhe shërbimeve ndaj Agjencisë.

32. kryen planifikimin, implementimin, menaxhimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve dhe rrjeteve në fushën e informatikës për nevojat e Agjencisë,

33. organizon mbështetjen e informacionit të Agjencisë dhe kryen planifikimin, implementimin, menaxhimin dhe administrimin e rrjeteve dhe sistemeve të informacionit për nevojat e Agjencisë;

34. shpërndan, instalon dhe azhurnon pajisjet e informacionit dhe kujdeset për funksionimin e mirë të tyre;

35. kryen instalimin, kontrollin dhe azhurnimin e sistemeve të mbrojtjes;

36. monitoron trafikun dhe përdorimin e sistemeve të informacionit;

37. krijon, administron dhe përjashton përdoruesit e sistemeve të informacionit sipas kritereve të paracaktuara;

38. zbaton postën zyrtare elektronike në Agjenci dhe administron përdoruesit e saj;

39. mirëmban pajisjet e informacionit dhe sistemet e informacionit në Agjenci;

40. dorëzojë mjetet e informacionit me defekt në qendrën kompetente të shërbimit;

41. mban shënime për pajisjet e informacionit në pronësi të Agjencisë;

42. organizon zhvillimin e projekteve të informacionit, jep mendime ekspertësh,

43. planifikon, zbaton, administron, administron dhe mirëmban sistemet telekomunikuese të Agjencisë;

44. propozon procedurat e punës për departamentin dhe pas zyrtarizimit të tyre është përgjegjës për zbatimin e tyre,

45. bashkëpunon me operatorët në telefoninë fikse dhe mobile;

46. ​​inspekton dhe përgatit raporte për shumën e shpenzimeve mujore në telefon;

47. përgatit një plan lëndor për punën e sektorit, propozon një plan financiar për punën e sektorit dhe përgatit një plan për pajisjet materiale dhe teknike të sektorit,

48. propozon një program për zhvillimin profesional të punonjësve në departament,

49. transmeton udhëzime dhe informacione me shkrim nga Drejtori te departamentet dhe departamentet në lidhje me ekzekutimin e punëve dhe detyrave në Agjenci kujdeset për ekzekutimin e tyre në kohë,

50. përgatit dhe shpërndan materiale për kolegjiumin dhe mban procesverbale,

51. organizon takime individuale me shefat e departamenteve, si dhe takime me persona të jashtëm dhe mbajtjen e procesverbaleve nëse është e nevojshme,

52. mban një kujtesë për vizitat, takimet dhe takimet e Drejtorit dhe Zëvendës Drejtorit dhe organizon pritjen e klientëve,

53. organizon nënshkrimin në kohë të materialeve dhe dokumenteve në lidhje me afatet ligjore dhe të afateve të tjera,

54. organizon mbajtjen e regjistrave të mjeteve për përfaqësim,

55. organizon furnizimin e Drejtorit dhe Zëvendës Drejtorit me mjete teknike dhe të tjera,

56. organizon punët në lidhje me transportin e Drejtorit si dhe aktivitete të tjera në lidhje me funksionimin e tyre në kohë dhe me efikasitet,

57. koordinon, organizon, drejton, monitoron, regjistron dhe zbaton të gjitha aktivitetet në lidhje me prezantimin e Agjencisë, funksionin e saj dhe aktivitetet e ndërmarra, në publik,

58. përgatit plane vjetore, tremujore dhe mujore të marrëdhënieve me publikun, të cilat përcaktojnë grupet e synuara, qëllimin, rastin, përmbajtjen, mënyrën dhe dinamikën e adresës, mënyrën e regjistrimit dhe dokumentimit të adresës, si dhe monitorimin dhe dokumentimin e efektit të arritur në grupin e synuar,

59. përgatit dhe organizon konferenca për shtyp dhe njoftime, përgatit njoftime për shtyp dhe i paraqet ato në media për botim, përgatit dhe shpërndan material propagandistik për nevojat e Agjencisë, paraqet ftesa për aktivitete të organizuara nga Agjencia, dërgon urime në emër të tij raste, organizon vizita në Agjenci nga grupe dhe individë të interesuar.

60. krijon dhe organizon protokollin për të gjitha ngjarjet e rëndësishme që ndodhin në Agjenci (vizitat, takimet, konferencat për shtyp, informimet).

61. mbledh, zgjedh, klasifikon dhe analizon informacionin e përfshirë në media dhe internet në lidhje me Agjencinë dhe aktivitetet e saj;

62. bashkëpunon me shtëpitë e mediave në vend mbi bazën e një strategjie të zhvilluar bashkëpunimi, si dhe bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet me agjencitë e jashtme për analizën e opinionit dhe sjelljes publike.

63. propozon, organizon dhe zbaton fushatë mediatike për nevojat e Agjencisë.