Rreth nesh

Drejtori

Naumçe Mojsovski – Drejtor i Agjencisë për Rini dhe Sport

Zëvendës drejtori

Avni Rustemi – Zëvendës drejtor i Agjencisë për Rini dhe Sport

Këshilli për sport

KËSHILLI PËR SPORT NË AGJENCINË PËR RINI DHE SPORT

Kryetar – Prof. Aleksandra Vojnevska – Zikova,
Anëtar – Prof. Dr. Milan Naumovski,
Anëtar – Arlind Huseini
Anëtar – Prof. Blerim Saiti
Anëtar – Prof. Vanço Dimovski,
Anëtar – Primislav Dimovski
Anëtar – Prof. Dr. Hyjnor Kica

Sektori për sport

Dr. Sc. Tomislav Andonovski

tel.02 / 3 211818

Sporti dhe rinia si nevojë e çdo vendi kanë një vend dominues në interesat e shteteve dhe kanë një ndikim të madh në jetën e përditshme të qytetarëve.

Në veprimtarinë sportive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, janë aktive më shumë se 1.500 klube sportive, të bashkuara në 46 sindikata kombëtare sportive, me një përfshirje të madhe të të rinjve dhe qytetarëve me aktivitete sportive dhe sportive-rekreative. Një sistem i degëzuar dhe racional i garave realizohet në të gjitha asociacionet kombëtare të sporteve, me një numër të madh pjesëmarrësish, trajnerë, arbitra, mjekë sportivë dhe punëtorë sportivë.

Sektori për rini

Gordana Cekova

tel.02 / 3 126 270

e-mail: gordana@ams.gov.mk

Sektori i të rinjve kryen aktivitete në lidhje me sferat e interesit dhe nevojave të popullatës së re në vend dhe njohjen e rolit të të rinjve në zhvillimin e Republikës së Maqedonisë, si një forcë shtytëse pozitive dhe promovuese e vlerave të reja të shoqërisë dhe shtetit, duke iu përmbajtur Strategjisë Kombëtare e cila përcakton përparësitë e mëposhtme për veprimin e institucioneve shtetërore dhe shoqatat qytetarëve të të rinjve:

Sektori për investime kapitale

Udhëheqës sektori

Gjorgjija Simonovski

tel. 02/3 296 006

e-mail: goko@ams.gov.mk

Sektori për Investime Kapitale në fushën e sportit dhe rinisë në veprimtarinë e saj përfshin aktivitetet dhe punët e mëposhtme:

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për planifikimin dhe ekzekutimin e investimeve kapitale në fushën e sporteve;

– koordinon dhe zbaton aktivitetet për planifikimin dhe ekzekutimin e investimeve kapitale në fushën e rinisë;

Sektori për burimet njerëzore dhe mbështetjen profesionale të Drejtorit

Udhëheqës sektori 

Mr. Snezhana Sokolova

telefoni i kontaktit: 3119-628

e-mail: snezanasokolova@ams.gov.mk

Sektori për burimet njerëzore dhe mbështetjen profesionale të Drejtorit në fushën e tij të punës përfshin aktivitetet dhe punët e mëposhtme:

  1. në bashkëpunim me organet e linjës përgatit propozime për miratimin e ligjeve, drafte dhe propozime të ligjeve dhe rregulloreve të tjera dhe akteve të përgjithshme nga fusha e tij dhe në fushën e sportit dhe rinisë;
  2. kujdeset për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjera në fushën e sportit dhe rinisë;

Sektori për çështje financiare

Udhëheqës i Sekcionit për koordinimin e buxhetit:

Petar Minoski
telefon: 078453543 
e-mail: petarminoski@gmail.com

 Sektori për çështje financiare në fushëveprimine punëve të saj i përfshin edhe aktivitet vijuese:

1.I koordinon dhe organizon aktivitet nga fusha e punëve financiare-materialetë cilat paraqesin mbështjetje finaciare për realizimin e aktiviteteve të formave të tjera organizative (sektoreve dhe njesive) në Agjencion.

2.Puna financiare-materiale i përfshin aktivitet vijuese: miratimin dhe realizimin e planit financiar në Agjencion, zbatimin e menaxhimit të sistemit financiar dhe kontrollin mbi pranimit, përpunimit, evidentimit dhe monitorimin e dokumentave financiare në përputhje me rregulloret ekzistuese ligjore, kontrollin dhe evidentimin e kontabilitetit të punëve finaciare-materiale,

Bashkëpunimi ndërkombëtar

Këshilltar për bashkëpunim ndërkombëtar 

Aleksandra Diçevska 

a.dicevska@ams.gov.mk   

02/ 3296 006

Kontakti

Rr. Maqedonia nr. 38

(Pallati Panko Brasnarov)
1000 Shkup

tel: 02/3119 628   
faks: 02/3117 693
contact@ams.gov.mk