Këshilli për sport

KËSHILLI PËR SPORT NË AGJENCINË PËR RINI DHE SPORT

Kryetar – Vanço Dimovski,

Anëtar – Faton Salihu,

Anëtar – Andrijana Budimir,

Anëtar – Puleksenija Jovanoska,

Anëtar – Todor Geçevski,

Anëtar – Nikola Gjosevski,

Anëtar – Jasin Fetishi

Më (29.08.2017) u mbajt takimi i parë konstituiv i Këshillit për Sport