Të nderuar përdorues të kartelës rinore.
Ju informojmë që pas skadimit të afatit të kartelës rinore, gjegjësisht sipas ligjit për të rinj dhe pjesmarrja për të rinj, ku qartë parashihet se cila grup-moshë e të rinjëve përfshihet, të drejt për vazhdimin e afatit të kartelës rinore
(të shtypur në kartelë) do të ken ata të cilët edhe pas skadimit të afatit të kartelës ende vazhdojnë të përmbushin kushtin e kategorizimit të rinj gjegjësisht prej 15 deri më 29 vjet.

Mënyra e aplikimit për kartelën mbetet i njejt dhe secili që don të posedon dhe përdorë përsëri kartelën rinore duhet të aplikojë për kartelë të re. Pas lëshimit të kartelës së re nga ana jonë, kartela e vjetër nuk vazhdon më.

Me respekt,

Sektori për rini – Agjencia për rini dhe sport