Bursa ,,Shpresa sportive,,

Duke u kujdesur për zhvillimin dhe popullarizimin e sporteve, Qeveria e Republikës së Maqedonisë përpiqet t’i afrohet standardeve moderne botërore për promovimin e sporteve në vend.

Sporti si nevojë e çdo shteti ka një vend dominues në interesat e vendeve dhe ka një ndikim të madh në jetën e përditshme të të rinjve, veçanërisht drejt drejtimit dhe zhvillimit të duhur të të rinjve, zhvillimit psiko-fizik, mbrojtjes së tyre nga varësia, prostitucioni, krimi dhe fenomene të tjera socio-patologjike.

Duke u kujdesur për statusin e tyre në jetën shoqërore dhe sportive, si themel për zhvillimin e ardhshëm të sporteve, Qeveria e Republikës së Maqedonisë përmes Agjencisë për Rini dhe Sport u kujdes për rregullimin e statusit të tyre duke aplikuar kompensimin monetar gjatë 10 muajve të vit në vlerë prej 20% të pagës mesatare të paguar në vitin paraprak. Stimuli i të rinjve të këtij lloji do të thotë shumë për sportistëte talentuar të mbijetojnë në betejën për të ndërtuar një figurë profesionale dhe për të krijuar lojtarë të kombëtares së ardhshme që do të mbrojnë ngjyrat e vendit.

Me ndryshimin e Ligjit për Sportin (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 29/02, 66/04 dhe 81/08), në Kapitullin 5-Pjesëmarrësit në aktivitete sportive, u shtuan 2 nene të reja, Neni 37 -a dhe 37-b, sipas të cilave rregullohet përfitimi i kategorisë sportive – shpresa e sportit. Agjencia për Rini dhe Sport ia akordon këtë kategori sportive sportistëve të cilët arrijnë rezultate në garat zyrtare kombëtare dhe ndërkombëtare për kategori të moshave deri në 20 vjet, në sportet Olimpike dhe Paraolimpike, qytetarë të Republikës së Maqedonisë.

Kushtet për përvetësimin e kësaj kategorie sportive, si dhe dhënia, rregullohen me një akt nënligjor të veçantë. Në përputhje me nenin 37-a dhe 37-b, të Ligjit për Sportin (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 29/02, 66/04 dhe 81/08), Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në një seancë e mbajtur më 29.09.2008, miraton një Dekret për kushtet, kriteret dhe mënyrën e dhënies së kategorisë sportist- shpresa e sportit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 127/2008, 9 tetor 2008). Sipas nenit 6 të këtij dekreti, organi i administratës shtetërore përgjegjës për çështjet sportive përcakton numrin vjetor të sportistëve të cilëve mund t’u akordojë kategorinë e sportistit-shpresë sportive, por numri nuk duhet të jetë më shumë se 500 bursa në vit.