Çmimi shtetëror “8 Shtatori”

Çmimi shtetëror “8 Shtatori” vlerëson sportistë, trajnerë dhe punëtorë sportivë për arritjet në fushën e sporteve.

Për një vit mund të jepen deri në pesë çmime, njëra prej të cilave është çmim i arritjeve gjatë gjithë jetës për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmimin dhe promovimin e Republikës së Maqedonisë në arenën ndërkombëtare.

Çmimi për arritje jetësore për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmimin dhe promovimin e Republikës së Maqedonisë ndërkombëtarisht u ndahet trajnerëve (seleksionuesve dhe trajnerëve) dhe punëtorëve sportivë që e promovojnë Republikën e Maqedonisë në botë me rezultate të larta sportive në sportet ndërkombëtare të cilat paraqesin një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sporteve në Republikën e Maqedonisë.

Iniciativa për dhënien e:

– Çmimit “8 Shtatori” për arritje gjatë gjithë jetës për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sporteve, afirmimin dhe promovimin e Republikës së Maqedonisë në shkallë ndërkombëtare, dorëzohet nga federata kombëtare amë e sporteve, e mbështetur nga të paktën dhjetë federata kombëtare të sporteve;

– Për katër çmimet “8 Shtatori” që u ndahen trajnerëve, sportistëve dhe punëtorëve sportivë për arritjet në fushën e sportit, iniciativa mund të paraqitet nga individë, klube sportive, federata kombëtare të sporteve dhe organizata të tjera në fushën e sporteve.

Shuma monetare e çmimit shtetëror “8 Shtatori” është dhjetë (10) paga mesatare mujore në Republikën e Maqedonisë të paguara në tre muajt e fundit të vitit aktual.

Përfituesit të çmimit për vepër jetësore për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmimin dhe promovimin e Republikës së Maqedonisë ndërkombëtarisht i jepet një plaketë, diplomë dhe një shumë parash.

Shuma monetare e çmimit “8 Shtatori” për vepër jetësore është një pagë mujore mesatare që jepet gjatë gjithë jetës, pagë kjo e paguar në tre muajt e fundit të vitit aktual”.

Iniciatorët për dhënien e çmimit shtetëror duhet ta shpjegojnë iniciativën në detaje. Teksti duhet të përmbajë gjithashtu: të dhëna biografike, adresën e vendbanimit, të dhëna për rezultatet e arritura në fushën në të cilën është arritur arritja dhe të dhëna dhe argumente të tjerë të dokumentuar që konsiderohen se kontribuojnë në vlerësim.

Dorëzuesi i iniciativës duhet ta shkruajë emrin dhe mbiemrin e tij/saj të plotë, titullin, kompaninë, adresën dhe numrin e telefonit. Iniciativa (në formë të plotësuar, përfshirë shtojcat) të paraqitet në 20 kopje.

Bartës për vitin 2012

 1. Nase Nasev
 2. Hajrush Sinani
 3. Dr. Milos Vuchidolov
 4. Bosko Zaborski
 5. Aleksandra Nedelkovska

Bartës për vitin 2013

 1. Marin Dokuzovski
 2. Zoran Mihajlov
 3. Mirko Petreski
 4. Zlatko Keskoski
 5. Zivko Dukovski

Bartës për vitin 2014

 1. Stevan Krstevski
 2. Miroslav Petrov
 3. Risto Darlev
 4. Lence Aleksovska Velichkovska
 5. Bojan Angelov