Bursa kategori ndërkombëtare

Agjencia për Rini dhe Sport në përputhje me nenin 50 të Ligjit për Sportin (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 dhe 64/12), kryen verifikimin e sportistëve të kategorisë ndërkombëtare.

Sportistët seniorë, shtetas të Republikës së Maqedonisë, bazuar në rezultatet e arritura në një periudhë të caktuar kohore, fitojnë kategorinë sportive: sportist i Kategorisë ndërkombëtare.

Pasi të përvetësohet, kategoria sportive ka karakter të përhershëm dhe i përket sportistit për gjithë jetën si titull. Sportistët e fitojnë kategorinë sportive bazuar në rezultatet e arritura në garat zyrtare, kampionatet kombëtare, kampionatet evropiane dhe botërore, kampionatet universitare botërore dhe Lojërat Olimpike verore dhe dimërore. Kur përcaktohet kategoria e sporteve, vlerësohen vetëm rezultatet e arritura në garat zyrtare ndërkombëtare që janë në kalendarin e shoqatave evropiane dhe botërore dhe kampionateve kombëtare. Rezultatet sportive të arritura nga sportistët në garat për seniorë, më saktësisht matësit dhe kriteret përcaktohen në Rregulloren për kategorizimin e sportistëve nga Republika e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 51/02 dhe 50/04).

Federatat kombëtare të sporteve janë të detyruara të paraqesin në kohë dokumentacionin e plotë për kandidatët e propozuar për sportistët e kategorizuar.

Sportist i kategorisë ndërkombëtare

 1. Sasko Arsovski – Karate
 2. Atanas Nikolovski – Kajak
 3. Evgenij Pop Acev – Not maratonë
 4. Zoran Ristovski – Çiklizëm
 5. Dimitar Gjorgjiev – Kikboks
 6. Dejan Manaskov – Hendboll
 7. Stojance Stoilov – Hendboll
 8. Stevce Alushovski – Hendboll
 9. Kiril Lazarov – Hendboll
 10. Vlatko Mitkov – Hendboll
 11. Ace Jonovski Hendboll
 12. Branislav Angelovski – Hendboll
 13. Vladimir Temelkov – Hendboll
 14. Filip Mirkulovski – Hendboll
 15. Velko Markoski – Hendboll
 16. Zlatko Mojsoski – Hendboll
 17. Borko Ristovski – Hendboll
 18. Naumce Mojsoski – Hendboll
 19. Vanço Dimovski – Hendboll
 20. Petar Angelov – Hendboll
 21. Filip Lazarov – Hendboll
 22. Marko Blazevski – Not
 23. Kristijan Kajcevski – Karate tradicionale
 24. Aljoşaa Nedev – Karate tradicionale
 25. Matej Angelovski – Karate tradicionale
 26. Marko Blazevski – Not
 27. Ferat Kurbuliqi – Karate
 28. Todor Risteski – Karate
 29. Dimitar Gjorgjiev – Kikboks
 30. Yasin Rexhalari – Mundje
 31. Puliksenija Jovanoska – Karate
 32. Andrej Stojanovski – Not
 33. Anastasia Katerina Bogdanovski – Not