Information mediation official

Дијана Софтовска – Лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:

тел: 02/ 3 119 628 

email: dijana_softovska@yahoo.com

web : www.ams.gov.mk  

Начин на поднесување на барањето : усно, писмено или во електронски запис

СПОРТ

Закон за спорт

Листа на категоризирани спортисити

Листа на стручни лица

Правилник за категоризација на спортисти од РМ

Уредба за доделување на национално спортско признание

Поблиски прописи за здравствена контрола

МЛАДИ

Национална стратегија за млади

Акциски план за спроведување на национална стратегија

Годишен финансики извештај (наративен)

Годишна програма

ФИНАНСИИ

План за јавни набавки

Буџет на Агенција за млади и спорт

Завршна сметка 

Годишен финансиски извештај

 ПОДРШКА НА ДИРЕКТОР/СОЧР 

   Програма за развој на спорт и млади

Стратешки план на Агенција за млади и спорт

Правилник за внатрешна организацијана АМС

Правилник за систематизација на работни местана АМС

Правилник за работни, односи, начинот на евидентирање и користење на работнот време, прекувремената работа, одмори и отсуства во АМС

Процедура за магацинско работење во АМС-на  потпис

Процедура за работа на пријавницата во АМС

Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за млади и спорт.

Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за млади 

Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за млади и спорт

Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување како и за повторно враќање на  зачуваните лични податоци  

План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци во Агенција за млади и спорт

Деловник за работа на Стручниот колегиум на Агенција за млади и спорт

Правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Процедура за распределба на приемна пошта

Правилник за употреба на апарат за копирање во АМС

Процедура за управување со влезни фактури за мали набавки

Процедура за организирање на настани во АМС

Правилник за начинот и роковите за вршење на попис на средствата и изворите на средствата и усогласување на сметководствената со фактичката состојба во АМС 

Правилник за определување начин на пресметување на плата и додатоци на плата, плата и додатоци на плата во случај на боледување, плата и додатоци на плата во случај на инвалидитет, определување и пресметување други надоместоци и заштита на вработените во АМС бр. 01-440/1 од 19.02.2010 година

Измена на Правилник за определување начин на пресметување на плата и додатоци на плата, плата и додатоци на плата во случај на боледување, плата и додатоци на плата во случај на инвалидитет, определување и пресметување други надоместоци и заштита на вработените во АМС бр. 02-1648/1 од 30.10.2014 година 

Правилник за начинот на примопредавање на материјално-технички средства и документација 

Процедура за управување со влезни фактури за вода, струја, парно греење во АМС 

Процедур за обука на вработените во АМС  

Упатство за користење на службени возила во АМС 

Правилник за формата. начинот о содржината на печатите и штебилите, како и начинот на нивно чување, употреба и евиденција во АМС

Правилник за утврдување на начинот на упатување на службен пат, формата и содржината, начинот на пополнување и утврдување износи на дневници и превозни и други трошоци за извршени службени патувања од страна на вработените во АМС

РЕВИЗИЈА 

Стратегија на ризици 

Стратешки план за внатрешна ревизија

ИНСПЕКЦИЈА 

Годишна програма за работа на инспекциската служба, одделение за инспекциски надзор во спортот 

Квартални планови за работа за секој инспектор 

КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Објекти

Е-адреси 

www.ams.gov.mk 

www.mladi.mk 

www.iss.mk