50 помошни фудбалски игралишта

Од друга страна фудбалските содржини посебно во последно време претставуваат форма која профилира егзистенцијален и професионален начин на решавање на животните искушенија.

Земајки ги во предвид искуствата и резултатите од стратегискиот пристап на повеќе држави преку спортски дисциплини да го решат  проблемот со галопирачките проблеми на појава на пороците, Владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт инвестира во изградба на 50 Помошни фудбалски  со средства обезбедени од Буџетот  на Република Македонија.

Со Заклучок на Вада на Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт е задолжена  помошните фудбалски игралишта да ги изгради во сопственост на Општините.

Проектот за помошните фудбалски игралишта се состои од: локација со димензии 120џ80 во која се вклучени фудбалски терен со димензии 105џ68 со пропратни објекти соблекувални, трибини, ограда и  осветлување.

Проектот “50 Помошни фудбалски игралишта” е предвиден, дел е во изградба, а дел е веќе пуштен во употреба во следните општини:

 • Аеродром
 • Гази баба
 • Ѓорче петров
 • Илинден
 • Сарај
 • Берово
 • Битола
 • Босилово
 • Валандово
 • Василево
 • Велес
 • Врапчиште
 • Гевгелија
 • Гостивар
 • Градско
 • Желино
 • Зајас
 • Карбинци
 • Кичево
 • Крушево
 • Лозово
 • М.брод
 • Могила
 • Неготино
 • Ново село
 • Пертовец
 • Прилеп
 • Пробиштип
 • Радовиш
 • Ранковце
 • Ресен
 • Росоман
 • Свети николе
 • Старо нагоричане
 • Струга
 • Теарце
 • Тетово
 • Чешиново-облешево
 • Чашка
 • Штип