РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/21) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр.  27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 760/2021

за вработување на 1 државен службеник од Група I, подгрупа I во Агенција за млади и спорт за следните работни места:

УПР0101В01000 Советник за сметководствено финансиско и буџетско работење, Одделение за буџетско планирање, сметководство и плаќање, Сектор за правни и финансиски прашања                            1 извршител(и)

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија,
  • активно да го користи македонскиот јазик,
  • да е полнолетен,
  • да има општа здравствена способност за работното место,
  • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

–   ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки

–   најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

              Општи работни компетенции:

 –   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

 –   учење и развој

 –   комуникација

 –   остварување резултати

 –   работење со други/тимска работа

 –   стратешка свест

 –   ориентираност кон странките/засегнати страни и

 –   финансиско управување

              Посебни работни компетенции:

 –   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 –   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

    Распоред на работно време:

 • Работни денови понеделник-петок
 • Работни часови неделно 40
 • Работно време од 08:30 до 16:30

    Паричен нето износ на плата: 26.277,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Македонец(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/21) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр.  27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 761/2021

за вработување на 1 државен службеник од Група I, подгрупа I во Агенција за млади и спорт за следните работни места:

УПР0101Б04001 Раководител на одделение за внатрешна ревизија                            1 извршител(и)

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија,
  • активно да го користи македонскиот јазик,
  • да е полнолетен,
  • да има општа здравствена способност за работното место,
  • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

–   ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки

–   најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката од кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во приватен сектор

              Општи работни компетенции:

 –   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

 –   учење и развој

 –   комуникација

 –   остварување резултати

 –   работење со други/тимска работа

 –   стратешка свест

 –   ориентираност кон странките/засегнати страни

 –   раководење и

 –   финансиско управување

              Посебни работни компетенции:

 –   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 –   потврда за положен испит за административно управување

 –   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

    Распоред на работно време:

 • Работни денови понеделник-петок
 • Работни часови неделно 40
 • Работно време од 08:30 до 16:30

    Паричен нето износ на плата: 29.714,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Албанец(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација. Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на
Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 215/21) и Уредбата за спроведување на постапката за
вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр.
27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на
Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните
елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување
и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на
лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република
Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 764/2021
за вработување на 1 државен службеник од Група I, подгрупа I во Агенција за млади и спорт за
следните работни места:

 1. УПР0101Б02000 Раководител на сектор за капитални инвестиции и
  објекти за спорт
  1 извршител(и)
  Општи услови: – да е државјанин на Република Македонија, – активно да го користи македонскиот јазик, – да е полнолетен, – да има општа здравствена способност за работното место, – со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија,
  дејност или должност.
  Посебни услови:
 • ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240
  кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Архитектура, Урбанизам и
  планирање, Градежништво и водостопанство, Економски науки
 • најмалку 5 (пет) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на
  раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку 8 (осум) години работно искуство
  во струката од кои најмалку 3 (три) години на раководно работно место во приватен сектор
  Општи работни компетенции:
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој – комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни
 • раководење и
 • финансиско управување
  Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • потврда за положен испит за административно управување
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
  (англиски, француски, германски)
  Распоред на работно време: – Работни денови понеделник-петок
 • Работни часови неделно 40
 • Работно време од 08:30 до 16:30
  Паричен нето износ на плата: 37.646,00 денари
  НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021
  год. се : Македонец(ка) 1.
  Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на
  пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата
  на Агенцијата за администрација.
  Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По
  истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.
  Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци.
  Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување
  на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет
  страницата на Агeнцијата за администрација.
  Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на
  објавениот оглас.
  Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде
  пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во
  живо на интернет страницата на Агенција за администрација.
  Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од
  завршување на фаза 2.