Совет за спорт

СОВЕТ ЗА СПОРТ ПРИ АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

  1. Претседател – Ванчо Димовски,
  2. Член – Фатон Салиху, 
  3. Член – Андријана Будимир,
  4. Член – Пулексенија Јованоска, 
  5. Член – Тодор Гечевски,
  6. Член – Никола Ѓошевски,
  7. Член – Јасин Фетиши. 

На ден (29.08.2017) се одржан првиот конститутивен состанок на Советот за спорт