Сектор Млади

Гордана Цекова
 

Секторот млади врши работи кои се однесуваат на сферите на интерес и потребите на младата популација во земјата и признавањето нa улогата нa младите вo развојот нa Република Македонија, како позитивна движечка сила и промотор нa новите вредности нa општеството и државата, придржувајќи се до Националната стратегија за млади која ги дефинира следните приоритети за дејствување на државните институции и младински здруженија на граѓани:

 • социјален развој и социјална интеграција на младите преку квалитетно формално и неформално образование;
 • економски развој на младите преку младинското претприемаштво;
 • подобрување на квалитетот на живеење на младите луѓе;
 • активно учество на младите луѓе во јавниот живот и процесите на донесување на одлуки на национално и локално ниво.

Секторот млади своите задолженија, обврски и задачи ги извршува во двете одделенија:

 • Одделение за младинска политика и тренинг
 • Одделение за меѓународна соработка

Функции на Секторот млади

 • развивање нa активна обрзовна политика, која ќе содејствува нa потребите на младите, општеството и глобалниот социјален и техничко-технолошки развој;
 • промовирање еднакви можности зa образование и културно осознавање нa младите сo цел поттикнување нa нивниот личен развој и развој во заедницата;
 • признавање, подршка и развој нa неформалното образование и неговите носители;
 • воспоставување баланс и соработка помеѓу образованието и тренингот сo пазарот нa работна сила (понуда и побарувачка) и развојот на новите технологии;
 • интеграција на младите вo работниот процес, без оглед на социо-културно потекло;
 • воспоставување партнерство помеѓу државните органи и приватниот сектор во областа на вработувањето на младите луѓе;
 • подигање на нивото на квалитетот на живеење на младите луѓе преку користење на нивното слободно време во корисни и социо-едукативни активности и нивно формирање како одговорни и активни граѓани;
 • поттикнување на свеста на младите за семејните вредности и грижата и солидарноста во заедницата и општеството;
 • дистрибуција и пристап до информации и едукација на младите луѓе со цел заштита на нивното здравје;
 • координаран пристап кон државата и НВО секторот за заштитата нa младите и промоција на здрави животни стилови.

Извештај за имплементирани проекти и активности на Сектор малдиза 2021


План за работа 2018 – Сектор млади


Акционен план


Младинските трендови во Република Македонија


Иницијатива за признавање и професионализација на младинската работа (Саем за младинска работа 13-15 јуни 2013)


Европска повелба за млади


Финансиски план 2018 – Сектор млади


Oдлука за доделување на финансиски средства за поддршка на проекти од областа на младите


Годишен финансиски план на сектор млади – АМС за 2019 година


Годишен извештај на сектор млади за 2018 година


Годишен финансиски план за 2016


Истражување-младинските трендови во Македонија


Извештај за 2017 – Сектор млади


Проект пороци кај младата популација


Извештај сектор млади за 2016


Извештај за работа 2015


Извештај за проекти


Компаративна анализа на регулатива за млади


Матрица за следење на имплементацијата на проекти


Национална стратегија за млади


Охридски процес – декларација за младите и нивно вклучување во одлучувачките процеси


Организации во иницијативата за младинска работа


План за работа 2016


План за работа за сектор млади за 2017


План за работа на сектор млади – АМС за 2019 година


Извештај за работа 2014


План за работа 2015