На одржаната средба во Софија, Република Бугарија, на 22.3.2022 година потпишан е меморандум за соработка меѓу Агенција за млади и спорт на РСМ и Министерство за млади и спорт на РБ за соработка во областа на младите и спортот. 

Со потпишување на овој меморандум се зајакнуваат односите меѓу двете земји преку унапредување на соработката во развојот на младите и спортот врз принципите на реципроцитет, заемно разбирање и корисност. 

Покрај веќе утврдените активности во оперативниот план од страна на Министерство за млади и спорт на РБ се предложи поддршка на Ултра Маратон кој ќе се одвива наиз територијата на  Бугарија, Северна Македонија и Албанија. Министерство за млади и спорт  од Република Бугарија ќе го поддржи неговото одвивање на нивна територија, а РСМ на територија на нашата држава. 

Од страна на Агенција за млади и спорт се предложи активноста за одржување на средношколски игри, кој ќе се одржат во Охрид со учество од над 600 учесници од двете земји. Друга активност , со која се дополни оперативниот план е посета  на Младинските центри во РБ, кој работат согласно стандарди на Совет на Европа, со цел размена на искуства. 

На крајот од средбата работните групи помеѓу АМС и ММС се договорија во најкус можен рок да подготват акциски план со конкретни термини за реализација на активностите од оперативниот план ,како и да   дополнат  нови активности, кои се надвор од оперативниот план, но можат да се реализираат во периодот до јуни месец.