Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Печати

Заменик Директор

вклучено . Објавено во Uncategorised

Заменик директор на Агенција за млади и спорт е Авни Рустеми.

Zëvendës drejtor në Agjencinë për Rini dhe Sport është Avni Rustemi

Печати

Анти допинг

вклучено . Објавено во Uncategorised

Во последниве години, допингот во спортот зема огромен замав ширум светот и постана еден вид софистициран проблем. За штетните последици од допингот не треба да се говори. Тие се познати и за нив постои општ светски консензус. Колку за информација, за време на ЛОИ 2004 во Атина, се открија 24 случаи на допинг што претставува најголема бројка на прекршување на анти-допинг правилата во историјата на Олимписките игри. Во Пекинг беа откриени 20 случаи на допинг. А организаторот, пак, на ЛОИ Лондон 2012 изврши рекорден број допинг контроли, односно за време на овие ОИ извршени се повеќе од 5.000 допинг тестирања, што значи дека секој втор натпреварувач е тестиран.

Повикувајќи се на Меѓународната конвенција против допингот во спортот на УНЕСКО – ратификувана од страна на Република Македонија на 19 август 2008 – со што истата постана дел од македонското законодавство,

Имајќи го предвид член 55 од Законот за спортот, покрај обврските произлезени преку гореспоменатите инструменти за вршење допинг контроли, нашата земја, преку Националната анти-допинг комисија, во неколку наврати низ изминативе години изврши допинг контроли врз македонски спортисти. И оваа година, согласно обврските, ќе бидат извршени допинг контроли.

Македонските национални спортски федерации, со самото пристапување во членство на односните меѓународни спортски федерации каде, борбата против допингот во спортот е конститутивен елемент во нивните статути и останати акти, аналогно истите ги прифатиле, што значи дека се согласуваат дека ќе соработуваат и учествуваат во борбата против допингот во спортот. Познато е дека најповиканите страни во сферата на спортот како меѓународните спортски федерации, Меѓународниот Олимписки Комитет и ВАДА (Светска анди-допинг агенција) имаат сериозен третман и пристап кон оваа проблематика, а светските влади, преку прифаќањето, потпишувањето и ратификацијата на Меѓународната конвенција против допингот во спортот на УНЕСКО се приклучуваат кон оваа борба со цел заштита на есенцијалните вредности на спортот – односно постоењето на – чистиот спорт.

Исто така, познато е дека наши спортисти во повеќе наврати биле подложени на тестирањата за допинг во рамки на значајни меѓународни спортски натпреварувања.

Конвенцијата, допинг контролата претставува и еден вид услов за организација и учество во рамки на меѓународни спортски настани, а тоа го најдобро го знаат федерациите, посебно оние кои организирале спортски настан во нашата земја од повисок меѓународен карактер.

Конвенцијата за борба против допингот во спорот, покрај другото, ја изразува политичката волја на договорните страни за борба против допингот во спортот на еден активен и координиран начин. 

Што е цел на Конвенцијата?

Главна цел на Конвенцијата е унапредување на мерките кои треба да се преземат во борбата против допингот на национално и меѓународно ниво. Таа не се стреми да создаде едноличен анти-допинг модел, туку уредува одреден број заеднички стандарди и регулативи кои договорните страни имаат за цел да ги усвојат во вид на законски, финансиски, технички, едукативни и останати мерки.

Кон што се обврзани договорните страни?

Пристапувајќи и придружувајќи се кон принципите и целите на Конвенцијата, договорните страни, преку свои сопствени конституционални одредби, преземаат обврска да спроведат сопствена национална политика во однос на борбата против допингот во спортот / значи, унифицираниот и општиот стандард на сите национални политики го претставуваат следново:

-       да формираат национално координативно тело за борба против допингот;

-       да ја намалат фреквенцијата на допинг супстанци и останати забранети допинг средства и методи;

-       да ја засилат допинг контролата и да ја подобрат технологијата во однос на неговото откривање;

-       да обезбедат едукација и информираност во правец на борбата против допингот;

-       да ја гарантираат ефикасноста на санкциите кои се преземаат против оние кои применувале допинг;

-       да соработуваат со спортските организации на меѓународен план во борбата против допингот;

-       да користат акредитирани анти-допинг лаборатории.

 

Сето ова е обврска и цел на нашата земја во пристапот кон оваа проблематика преку делувањето на Национална анти-допинг организација.

 

Без функционално национално тело за борба против допингот во спортот, не може да се говори за соодветно справување со една од појавите за кои постои меѓународен консензус за искоренување на истата.

„Допинг во спортот“ значи употреба на фармаколошки допинг примероци (супстанци), односно, средства, или, пак, допинг методи од страна на спортисти. „Фармаколошки допинг примероци, односно, средства, или, пак, допинг методи“ се оние фармаколошки допинг примероци или методи кои се забранети од страна на меѓународни релевантни спортски организации и се појавуваат на листите одобрени од страна на Мониторинг групата (Листата на забранети супстанци и методи на ВАДА или ИОК).

Борбата против допингот во спортот може да биде ефикасна единствено доколку во секоја земја постојат допинг контроли и, доколку истите се изведуваат „без претходно известување, надвор и за време на натпреварите“ (што е една од главните препораки согласно Конвенцијата – член 2 – дефиниции).

 

Состав на Националната анти-допинг комисија:

 1. Илија Стоилов – претседател
 2. Слободан Николиќ
 3. Зоран Ханџиски 
 4. Марија Крстевска
 5. Круме Јаќоски
 6. Александар Пујовски

АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛНИК

 

Правилник за одобрување на дозвола за терапевтска употреба

 Дополнувања на листата на забранети супстпанции 2018

 Дополнувања на листата на забранети супстанции 2017

Анекс II дополнување на листата на забранети супстанции за 2016

Дополнувања на листата на забранети супстанции 2016

  Дополнувања на листата на забранети супстанции 2015

  Дополнувања на листата на забранети супстанции 2014

ИЗМЕНИ НА ЗАБРАНЕТАТА ДОПИНГ-ЛИСТА 2014!!!  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!!! 

 Анекс на забранетата листа 2014 на UNESCO  UNESCO забранета листа 2014

  WADA листа 2013   WADA листа 2012

  AСТМА - МИНИМУМ ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ

 Дозвола за Терапевтска Употреба (ДТУ)

 ВАДА Листа на Забранети Супстанци и Методи

 Информации за достапност

 ______________________________________________________________________________

 

Презентации од семинарот за Анти-Допинг одржан ноември 2012 во Град Скопје 


Допинг стапици 

Допингот во спортот 2012

 

 

 

 

 

Печати

Спречување на насилството на спортските терени

вклучено . Објавено во Uncategorised

НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА

СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО НА СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ 2014/2015 година

 

      Република Македонија ја ратификувала „Европската конвенција за насилството и недостојното однесување на гледачите на спортските приредби, посебно на фудбалските натпревари“ во јули 1990 година („Службен лист на СФРЈ” бр.9/90), а како самостојна држава тоа го сторила на 30.03.1994 година, по што имала обврска да формира координативно тело.

      Во последниве неколку години Република Македонија остварила солидни резултати во борба против насилството на спортските терени, особено со донесување на закони со кои се делува на оваа негативна појава и закана за развојот на спортот.

      Министерството за внатрешни работи и националните спортски федерации (фудбал, кошарка, ракомет, одбојка) во изминатите години давале сериозна поддршка во одржување на националниот и меѓународен систем на натпревари кои се одржуваа во Република Македонија, при што и се стекнале со значително искуство во однос на спречување на насилство на спортските терени.

      Во својата работа и активност Координативното тело за спречување на насилството на спортските терени особено ќе се грижи за спроведување на „Европската конвенција за насилството и недостојното однесување на гледачите на спортските приредби, посебно на фудбалските натпревари“ и „Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/04, 142/08, 135/11).

Програмски основи на Националното координативно тело

      Во 2015 година Националното кооринативно тело се определува да  делува во рамките на надлежностите утврдени во „Европската конвенција за насилството и недостојното однесување на гледачите на спортските приредби, посебно на фудбалските натпревари“ активно делувајќи со Агенцијата за млади и спорт, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, националните спортски федерации, навивачките групи и граѓани љубители и поддржувачи на спортот во борбата за спречување на насилството во спортот.

      Во своите програмски определби ќе ги користи сите можности за делување, во рамките на надлежностите барајќи поддршка од медиумите, надлежните органи и институциите и сите љубители на спортот.

Програмски приоритети

 1. Комуникација и соработка со Постојаниот комитет при Советот на Европа за спроведување на „Европската конвенција за насилството и недостојното однесување на гледачите на спортските приредби, посебно на фудбалските натпревари“;
 2. Спроведување на препораките на Постојаниот комитет, како и Финалната Резолуција од 12. Конференција на министрите за спорт во Европскиот совет, одржана на 15. во Белград, од која се испратени пораки и обврски за земјите потписнички на Конвенцијата.
 3. Во рамките на Уставните одредби превземање мерки за спроведување на одредбите од Конвенцијата.
 4. Комуницирање и соработка со националните спортски федерации, пред меѓународните натпревари, кои се организираат во Република Македонија, за заедничко превентивно делување и успешна организација на натпреварите, за спречување на насилство на спортските терени.
 5. Соработка со меѓународните институции во креирањето на постапките за идентификација и постапување со прекршителите на меѓународните спортски натпревари, што се организираат во Република Македонија.
 6. Придонесување при спроведување на „Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/04, 142/08 и 135/11).
 7. Спроведување на Конвенцијата во сите национални спортски федерации. Со  насочување на уредување на систем на организација на безбеден национален систем на натпревари. Притоа, да се почитуваат спецификите и различноста на спортовите, актите и препораките на меѓународните спортски федерации.
 8. Поддржување на спроведување на мерки за спречување и оневозможување на насилството и недостојното однесување на гледачите, креирано од националните спортски федерации, во:
 9. - Обезбедување на адекватни средства за јавниот ред против избивање на нереди, како во непосредна близина и внатре во стадионите, така и на приодните патишта што ги користат гледачите;Остварување на тесна соработка и размена на соодветни информации помеѓу органите и телата на националните спортски федерации и полициските сили од различни места и анализа на примената на законите и мерките за спречување на насилството на спортските терени, во насока на осовременување и постојана контрола на законските решенија.
 10. Активно учество при донесувањето на законски проекти со кои ќе се уреди градењето, користењето и управувањето на објекти за спорт, со утврдување на обврските на сопствениците на стадионите и управувачите на клубовите. - Обезбедување на архитектура, функционалност и физички карактеристики што осигуруваат безбедност на играчите, при што ќе се користат разни можности за зголемување на безбедноста на гледачите;Ефикасно одвојување на групите противнички навивачи со контролирано продавање на влезници;Исклучување или забрана на пристап на натпревари или во стадион, во мера во која тоа го овозможува законот, на познати или потенцијални прекршители или на оние лица кои се под влијание на алкохол или дрога; Опремување на спортските стадиони со ефикасен систем за информирање на гледачите, како и употреба на пропаганден и информативен материјал заради поттикнување на коректно однесување на гледачите; Забрана за внесување на алкохолни пијалоци на стадионите; Обезбедување на контрола на гледачите пред влезот на спортските стадиони, за да се оневозможи внесување на недозволени предмети и реквизити со кои се искажува насилство; Обезбедување на архитектура, функционалност и физички карактеристики што осигуруваат безбедност на играчите, при што ќе се користат разни можности за зголемување на безбедноста на гледачите;

Приоритетни активности 

      Националното координативно тело ќе реализира и утврди конкретни кампањи за делување и едукација меѓу:

 • Навивачките групи

-          Избор на најдобра навивачка група;

-          Избор на навивач лидер;

-          Избор на најдобра навивачка оригинална песна;

-          Избор на најубава навивачка маска, реквизит и сл.

 • Националните спортски федерации

-          Едукација на спортистите од највисокиот степен на натпревари за однесување и

делување во однос на спречување на насилството на спортските терени;

-          Едукација на судиите и нивното место и улога во спречување на насилството на спортските терени;

-          Едукација на тренерите и нивното однесување и делување на спортските терени и натпревари;

-          Едукација на клубовите домаќини, за организирање на обезбедување на спортските натпревари.

 • Управувачи на објектите за спорт во кои има спортски натпревари од националниот и меѓународен систем на натпревари

-          Безбедност

-          Пристап

-          Дистрибуција на пијалоци

-          Видео надзор

 • Едукација на навивачки подмладок

-          Училишен систем на натпревари и соработка со воспитно - образовните

установи, волонтери во спортот и родители на потенцијални навивачи;

-          Национални првенства во организација на Федерацијата на училишен систем на натпревари и навивачки училишни групи и

-          Избор на најдобра училишна навивачка група.

 

     Националното координативно тело ќе реализира и меѓународна размена на искуства:

-          Средба на претставници на министерствата за внатрешни работи од регионот и размена на искуства во однос на спречување на насилството на спортските терени;

-          Средба и размена на искуства за организација на регионалната ракометна лига - СЕХА - лигата , со учество на претставници од сите земји учесници;

-          Средба и размена на искуства за организација на регионалната кошаркарска лига - БИБЛ - лигата.

     Организирање на Симпозиум за борба против насилството во спортот, со учество на најповикани спортски, стручни и научни работници со цел за проектирање на активности во 2015 година.

 

Членови на Националното координативно тело за спречување на насилството на спортските терени

 

Претседател Татјана Блажевска,Агенција за млади и спорт,

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Зам.Претседател Димче Гаштарски, Сектор за Односи со јавноста, Министерство за внатрешни работи

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

1. Ракометната федерација на Македонија е претставувана од

Силвана Карбеска, координатор на домашното првенство.

е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2. Македонската кошаркарска федерација е претставувана од

Кирил Соколов.

3. Факултетот за безбедност е претставуван од доцент д-р

Саше Герасимоски.

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4. Министерството за правда е претставувано од

Санела Хасиќ, државен советник.

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5. Институтот по социологија е претставуван од проф. д-р

Константин Миноски.

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

6. Одбојкарска федерација на Македонија е претставувана од

Зоран Карановиќ.

7. Институтот по психологија е претставуван од

доцент д-р Ана Фрицханд

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

8. Факултетот за физичка култура и Фудбалската федерација на Македонија се претставувани од проф. Иван Анастасовски

9. Министерството за внатрешни работи е претставувано од:

Горан Ѓорѓиевски, СВР Скопје,
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Сали Салија, Сектор за Полиција и криминалистички работи,

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жаклина Просароска,Сектор за Полиција и криминалистички работи,

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Зоран Додевски,Сектор за Правни работи и управување со човечки ресурси.

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Печати

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост

вклучено . Објавено во Uncategorised

Во Агенцијата за млади и спорт, лице за комуникација со граѓани, кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош е државниот службеник - Дијана Софтовска, со контакт телефон 02/3119 628

Печати

Здравствена заштита

вклучено . Објавено во Uncategorised

ЗДРАВСТВЕНА КОМИСИЈА

Во членовите  51, 52, 53, 54 и 55 од Законот за спортот („Сл. Весник на РМ“ бр. 29/20, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12) е опфатена здравствената контрола на учесниците во спортските активности.

Здравствената контрола не обврзува на правилна систематска и професионална организирана здравствена заштита кај спортистите и учесниците во спортско-рекреативните активности во нашата Држава.

Спортско медицинската контрола кај спортистите и учесниците во спортско-рекреативните активности бара следење, проверување на проценката на здравствениот статус и проценката на функционалните способности.

Лекарскиот преглед помага во пронаоѓање на одреден здравствен проблем, кој може негативно да влијае на секој поединец-учесник во спортот. Па затоа, како еден од условите за настап на спортски натпревар или активности е добрата здравствена состојба.

За сето тоа потребни се специјално обучени лекари-специјалисти во спортската наука, кои со своето знаење, искуство, ќе треба помогнат во проверувањето на здравствената состојба и фунцкионалните способности со цел унапредување на здравјето.

За таа цел на 15.06.2012 година Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија формира Здравствена комисија, која ја сочинуваат:

 1. д-р Емил Угриновски-претседател на Комисијата,
 2. д-р Виктор Камилоски-член,
 3. Проф. д-р Даниела Шукова Стојмановска-член,
 4. д-р Нада Темелковска-член,
 5. д-р Слободан Антов-член и
 6. д-р Слободан Николиќ-член.

Комисијата во својот делокруг на работа во периодот што следува ќе треба да подготви план и програма за работа, како и донесеување на Правилник за здравстена контрола на спортистите од Република Македонија.

Печати

Реализирани проекти

вклучено .

ПРОЕКТ: МЛАДИ ПРЕТПРИЕМАЧИ

Во соработка со Министерството за образование и наука и Град Скопје во септември 2012 година е предвидено да започне со реализација на натпреварот “Младинско претприемништо за средните училишта” . Со овој проект се негува идејата и се развива претприемачкиот  дух кај младите.

ВЕТЕНО - ЗАПОЧНАТО


 

ПРОЕКТ: МЛАДИНСКИ ИНФОРМАТИВНИ И СОВЕТОДАВНИ ЦЕНТРИ

Со отварањето на првиот младински информативен и советодавен центар во Прилеп во 2010 година, започна реализацијата на овој голем проект кој е од големо значење за младите во Република Македонија. Во наредниот период е предвидено да се отворат три младински информативни и советодавни центри во општините Велес, Штип и Неготино, кој ќе претставуваат центри за младинско делување. Со тоа младите ќе имаат можност да се поврзе во исто време и да разменат идеи и предлози со останатата младина од Европските држави.

ВЕТЕНО - ЗАПОЧНАТО


 

ПРОЕКТ: ЗАКОН ЗА МЛАДИ И СОВЕТИ НА МЛАДИ ВО ОПШТИНИТЕ И ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА МЛАДИ

Во соработка со младинските организации и општините, кон крајот на 2012 година ќе започнат дебати, форуми и советувања за донесувањето на Законот за млади, каде многу јасно и прецизно ќе се опфати младинската политика и делување на младите во Република Македонија. Државниот Совет како независна организација ќе претставува официјален репрезент и носечки столб на делувањето на младите во Република Македонија.  

ВЕТЕНО - ЗАПОЧНАТО


 

ПРОЕКТ САЕМ ЗА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Во месец јуни беше реализиран Саемот на младински организации во делот на Радовиш Експо 2012. Презентираните активности од страна на младинските организации придонесоа младите да се вклучат во идните активности на младинските организации. Во месец октомври 2012 година ќе се реализира финалниот настан Саем на младински организации во СЦ Борис Трајковски каде што ќе бидат избрани  најдобра младинска организација, најдобар млад работник, и најуспешен проект од бласта на младите.

ВЕТЕНО - ЗАПОЧНАТО


 

ПРОЕКТ : СТОП ЗА ПОРОЦИ

Реализираните предавања за заштита и превенција од пороците на денешницата кои беа реализирани по општините во изминатиот период, беа појдовна точка за понатамошна реализиција на истиот проект. Големата заинтересираност од страна на учениците и родителите и постојаните контакти, придонесоа овој проект да продолжи со реализација и во  наредниот период започнувајќи повторно од септември 2013 година.

ВЕТЕНО - ОСТВАРЕНО


 

ПРОЕКТ: ЧИСТА ОКОЛИНА

Во првиот циклус на 22 март се спроведоа неколку акции за чистење остатоци од комунален отпад депонирани на несоодветни локации, „Кајак патека“ на реката Треска кај Матка, од селото Жировница по коритото на реката Радика до селото Скудриње, граничен премини Богородица (Гевгелија), Деве Баир (Крива Паланка) и Ќафасан (Струга). Според Акциониот план, втората акција од овој проект се спроведе на 20 април (петок) – по повод  Денот на планетата Земја. Акцијата беше спроведена преку чистење на  крајбрежјето на Дојранското Езеро, Охридското Езеро и Преспанското Езеро. Активности на расчистување како дел од третата акција по повод Светскиот ден на животната средина - 5 јуни беа спроведени и на крајбрежјата на вештачките акумулации: Мавровско Езеро, Дебарско Езеро, Козјак, Калиманци, Езеро Младост, Беровско Езеро, Стрежево, Глобочица како и на патарините на патните правци Скопје  - Куманово, Скопје – Тетово – Гостивар и Скопје – Велес. Во акциите учествуваа голем број познати македонски спортисти и спортски работници како Томи Стефановски, Благоја Георгиевски Буштур, Нико Нестор, Примислав Димовски, Вели Мумин и голем број други спортисти. На крај од проектот, во координација со Пакомак, покрај спортските сали од проектот на Агенцијата за млади и спорт “Изградба на 35 спортски сали” и покрај Спортскиот Центар “Борис Трајковски” беа поставени информативни табли со канти за селектиран отпад, со што се подигна влијанието и свеста за чиста околина.

ВЕТЕНО - ОСТАВАРЕНО


 

ПРОЕКТ ВОЛОНТИРАЊЕ

Голем број  студенти земаа активности во реализацијата на голем број спортски манифестации како дел од организацијата на Златен Гонг (традиционална меѓународна спортска манифестација во бокс), Македонски Бисер (традиционална меѓународна спортска манифестација во борење) и голем број други манифестации. Покрај тоа голем број студенти присуствуваа и активно ја следеа работата на Одделението за односи со јавноста во Агенцијата за млади и спорт.

ВЕТЕНО - ОСТАВАРЕНО


 

ПРОЕКТ МЛАДИ УМЕТНИЦИ

Започнати се подготовки за реализација на проектот Млади Уметници каде што најуспешните млади уметници од државата во сликање, вајарство и фотографија ќе имаат можност во септември да ги изложат своите дела на плоштад Македонија. Изложените дела ќе можат да се купат од страна на заинтересираните граѓани кои ќе ја проследат изложбата.

ВЕТЕНО - ЗАПОЧНАТО


 

ПРОЕКТИ ВО СПОРТОТ

 

ПРОЕКТ: ВЕШТАЧКА КАРПА ЗА СПОРТСКО КАЧУВАЊЕ

Овој проект кој вклучува Вештачка карпа за спортско качување, мал болдер, соблекувална, како и трибини и рефлектори се наоѓа покрај кејот на р. Вардар во Општината Карпош. Инаку Вештачка карпа е највисока во Југоисточна Европа и претставува репрезентативен објкет каде што можат да се одржуваат Светски и Европски натпреварувања. Свеченото пуштање во употреба на Вештачката карпа беше во месец октомври 2011 година.

ВЕТЕНО - ОСТАВАРЕНО

 


  

ПРОЕКТ 100 ТЕНИСКИ ИГРАЛИШТА

Проектот 100 тениски игралишта предвидува изградба на 40 двојни тениски игралишта со два тениски терени и 20 единечни тениски игралишта со по еден тениски терен, на територијата на Република Македонија. Досега изградени тениски терени и пуштени во употреба се во следните општини во Аеродром, Чаир, Дојран, Гевгелија, Вевчани, Карпош, Дојран,  Илинден. Исто така изградени тениски терени и спремни за свечено отварање се во општините Сарај, Бутел, Зелениково, Крива Паланка.

ВЕТЕНО - ЗАПОЧНАТО


 

ПРОЕКТ 50 ФУДБАЛСКИ ИГРАЛИШТА

Проектот 50 фудбалските игралишта се гради согласно меѓународните стандарди за играње фудбалски натпревари, вклучувајки соблекувална за домашна и гостинска екипа на играчи, трибини и рефлектори, како и тревнат терен за игра со соодветна изведба на дренажен систем за одвод на атмосферските води. Досега изградени и пуштени во употреба се Радовиш, Илинден с. Марино, Ѓ.Петров-Хром

Велес, Василево, Карбинци, Неготино, Желино, Битола, Могила, Пробиштип, Чешиново – Облешево, Росоман, Градско, Гевгелија – с.Миравци, Св.Николе, Ѓ.Петров – Волково, Босилово –с.Секирник, Гостивар, Гази Баба – с.Трубарево, Теарце, Лозово, Старо Нагоричане, Прилеп-Тополчани, Тетово, Илинден – с.Кадино, Чашка, Петровец, Штип  н.Суитлак, Аеродром – МЗТ, Валандово

ВЕТЕНО - ЗАПОЧНАТО


 

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА СПОРТСКИ САЛИ

ЗАВРШЕНА Е ИЗГРАДБАТА НА 27 СПОРТСКИ САЛИ во општините Валандово, Чешиново-Облешево, Пехчево, Македонски Брод, Илинден, Брвеница, Свети Николе, Ѓорче Петров, Гази Баба, Бутел, Берово, Ново Село, Боговиње, Жеровјане, Штип, Куманово, Кисела Вода, Липково Слупчане,  Злетово, Центар ФФК, Битола УКИМ, Сарај, Кичево, Демир Хисар, Тетово, Порој. Во почетокот на 2012 година пуштена во употреба беше спортската сала Македонско сонце во општина Центар, додека во процес на градба се спортските сали во Куклиш-општина Струмица, Маврово – Ростуша, Чаир, Крива Паланка.

ВЕТЕНО - ЗАПОЧНАТО


  

ПРОЕКТ ДРЖАВНИ УЧИЛИШНИ ЛИГИ СО СПОРТСКИ КАМПЗА НАЈДОБРИТЕ СО ПОЗНАТИ СПОРТИСТИ И СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ И ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛИГИ

Во делот на организација на државните училишни спортски натпревари ги потикнавме учениците за масовно вклучување во спортските активности на училиштата преку натпреварите  на општинско, зонско, регионално и државно ниво во екипни и индивидуални спортски дисциплини, а за најуспешните ученици кои се натпреварувале и оствариле висок резултат во училишните лиги организиравме летен училишен камп со спортските ѕвезди од Mакедонија во времетраење од 7 дена. Со завршувањето на средното училиште и запишувањето на факултет, студентите продолжуваат со натпревари во државните универзитетски лиги. Студентите се натпреваруваат во лига-систем по двокружен бод помеѓу сите универзитетски екипи по примерот на сад. Ова придонесе покрај квалитетен развој на универзитетскиот спорт на република македонија, да создадеме и врвен квалитет за настапување и презентирање на република македонија на меѓународен план.

ВЕТЕНО - ОСТВАРЕНО


  

НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ПРИЗНАНИЈА – СПОРТСКИ ПЕНЗИИ ЗА ВРВНИТЕ СПОРТИСТИ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА НИВНАТА КАРИЕРА

Агенцијата за млади и спорт ја реализира идејата за доживотна награда во вид на спортска пензија за спортистите кои ја презентирале нашата држава во минатото, кои биле наши амбасадори на спортското поле, наши државни херои. Со ваков вид признание се стекнаа и во иднина ќе се стекнат спортистите кои освоиле медал на олимписките и параолимписките игри, како и на светските и европски официјални натпреварувања.

            ВЕТЕНО - ОСТВАРЕНО


 

СТИПЕНДИЈА СПОРТСКА НАДЕЖ – ЗА ТАЛЕНТИРАНИ МЛАДИ СПОРТИСТИ ДО 20 ГОДИНИ (500 СТИПЕНДИИ СЕКОЈА ГОДИНА)

Во текот на 2008 година започнавме со доделување на 500 стипендии за млади спортисти во 10 месечни стипендии во висина од 20 проценти од просечна месечна плата во Република Македонија (4200  денари). Со тоа ги потикнуваме децата и младината да се занимаваат активно со спорт и ги отргнуваме од пороците на 21 век.

ВЕТЕНО – ОСТВАРЕНО

 

ПРОЕКТ: СПОРТСКА АКАДЕМИЈА (фудбал, кошарка, ракомет и тенис)

Со почетокот на учебната 2012 година во месец септември ќе започнат посебни паралелки за фудбал, кошарка, ракомет и тенис во средното фискултурно училиште “Методија Митевски – Брицо” во Скопје за фудбал, кошарка, ракомет и тенис. Сите талентирани млади спортисти ќе тренираат по два пати на ден со избрани тренери на конкурс.  Селектираните талентирани спортисти ќе добиваат стипендија Спортска надеж во вредност од 4200 денари и ќе бидат сместени во средношколскиот училишен дом “Здравко Цветковски – Гуц”. Спортската академија ќе претставува база за создавање на идните македонските репрезентативци.

НЕВЕТЕНО - ОСТВАРЕНО


 

ПРОЕКТ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ СПОРТ

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТ

Со законските измени, ќе се добие јасна слика за сопственичката структура на професионалните спортски клубови - акционерски друштва. Со тоа клубовите ќе имаат можност да излезат од финансиските тешкотии со што ќе понудат соработка и ќе привлечат голем број приватни компании, а исто така со добро раководење ќе имаат и можност да остварат профит кој ќе биде вложен во клубот. Самите вложувачи акционери ќе имаат свои права кои ќе ги остваруваат.  Со оваа мерка ќе се придонесе кон следење на европските и светските искуства каде што најголемиот број на клубови функционираат како акционерски друштва, регулирање и утврдување на сопственоста и сопственичката структура на клубовите,привлекување на повеќе спонзори и приватни компании кои ќе инвестираат во спортските клубови и  поголеми можности за остварување профит од истите.

НЕВЕТЕНО – ОСТВАРЕНО


 

ПРОЕКТ: ТРЕНЕРИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Со цел подобрување на спортските резултати на македонската сениорска репрезентација, но и во насока на развивање на младинските категории, Агенцијата за млади и спорт во соработка со националните спортски федерации, им овозможи на македонските тренери да отидат во реномиран странски клуб на усворшување и на самото место да се запознаат со работата на тренерите на големите европски клубови. Беа испратени двајца македонски тренери ( Жикица Тасевски и Тони Јакимовски) на двонеделен престој во познатиот фудбалски клуб Интер. Освен во Интер, во натамошната фаза ќе бидат испратени и тренерите Висар Ганиу и Љубодраг Милошевиќ во фудбалскиот клуб Херенвен (Холандија). Проектот ќе продолжи и со останатите национални спортски федерации.

НЕВЕТЕНО – ОСТВАРЕНО


 

ПРОЕКТ: УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА ЗА ДОНАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ

По реализираните состаноци со националните спортски федерации и остварените разговори во насока на подобрување и унапредување на финансиските активности на федерациите, Агенцијата за млади и спорт покрена иницијатива до Царинската управа на Македонија за укинување на царината за спортските реквизити добиени како донација од странство, а наменети за спортските федерации, која иницијатива беше прифатена и изгласана во Собранието на РМ.

НЕВЕТЕНО – ОСТВАРЕНО


 

ПРОЕКТ: ДОЕДУКАЦИЈА НА ПРОФЕСОРИТЕ ПО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТАНИЕ

Сите професори по физичко образование и здраствено воспитание од основното и средното образованиево Република Македонија во јуни 2012 година ќе следат обуки за доедукација и надградба на образованието. Обуките ќе бидат спроведени во три региони: Скопски, Источен и Западен регион. Проектот ќе се одвива во координација со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Факултетот за физичка култура- Универзитет “СВ. Кирил и Методиј” , Федерацијата на училишен спорт на Македонија и Универзитетска Спортска федерација на Македонија.

НЕВЕТЕНО – ЗАПОЧНАТО

 


 

ПРОЕКТ: СОРАБОТКА И ПОДРШКА ОД СТРАНА НА КИНЕСКАТА ВЛАДА И КИНЕСКИОТ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ ВО ДЕЛОТ НА РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ И СПОРТСКИОТ ТУРИЗАМ

Средба со високи претставници на Кинеската Влада и Кинескиот Олимписки Комитет во насока на поддршка на македонскиот спорт и спортски туризам. Преку контактите и соработката со НР Кина и преку моќта на силните спортски федерации од Народна Република Кина започнува реализацијата за подигнување на нивото на тренажниот процес на врвниот спорт во Република Македонија. Покрај тоа, со оглед на сооченоста на повеќето спортови во нашата земја со голем број технички недостатоци и опрема, преку техничко потпомагање на спортовите во Република Македонија од страна на повиканите спортски структури од НР Кина (по принцип на донации) за кои кинеската страна ќе смета дека се во состојба истото да го сторат, ќе се придонесе за обнова на спортските центри и спортско-туристички места. 

НЕВЕТЕНО – ЗАПОЧНАТО


 

ПРОЕКТ: СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

Врз основа на иницијативата на Владата на Република Македонија и законските можности дадени во Законот за средно образование,  Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Агенцијата за спорт и млади подготвија проект за воведување на нови паралелки во Државното средно училиште Методија Митевски – Брицо во коишто ќе се образуваат и тренираат млади фудбалери, ракометари, кошаркари и тенисери.

Целта на проектот е да се изберат најталентираните ученици за да се образуваат и оспособат да постигнуваат врвни спортски резултати, да се подготвуваат од рана возраст, со знаење и квалитет, да бидат членови на националните спортски селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис. Наставата и тренажниот процес на учениците во  државното средно училиште ќе започне од учебната 2012/13 година.

НЕВЕТЕНО – ЗАПОЧНАТО

 

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија