Контакт

Одделение за односи со јавност

м-р Тане Димовски тел:02/3126-270  tanedimovski@yahoo.com  

Дијана Софтовска  тел: 02/3296 006  dijana_softovska@yahoo.com    

Адреса на Агенцијата за млади и спорт:
ул. Македонија 38 (Палата Панко Брашнаров)
тел: 02/3119 628   
факс: 02/3117 693